Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2019 dňa 15.4.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 05. 11. 2018, vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany.

Predmet ponukového konania: podnik tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu.

Bližšie podrobnosti, týkajúce sa ponukového konania, sú súčasťou Zásad predaja podniku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu vo verejnom ponukovom konaní (ďalej len zásady), ktoré si záujemca môže zakúpiť u správcu za sumu vo výške 360,- € vrátane DPH, ktorá bude príjmom podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu vo verejnom ponukovom konaní je zakúpenie zásad zo strany záujemcu. Bankový účet  na úhradu je: SK73 7500 0000 0040 1426 6326 a je vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

Ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená do 7. dní od zverejnenia vyhlásenia verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to v zmysle podmienok uvedených v zásadách.

Bližšie informácie je možné získať mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.