Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/76/2009

VOKAS spol.s r.o.

 • Úpadca VOKAS spol.s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044  Tomášov
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2019 dňa 17.5.2019
 • Spisová značka - súd 3K/76/2009
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/76/2009 S1211
Text

V konkurznej veci vedenej na majetok úpadcu VOKAS spol. s r.o., so sídlom Mierová 54, 900 44  Tomášov, IČO: 35 798 106 vedenej Okresným súdom Bratislava I pod spis zn. 3K/76/2009 správca s poukazom na vymoženie pohľadávky vo výške 42.496,95 € zaradenej do súpsiu všeobecnej podstaty (zverenené v OV č.184/2018 zo dňa 24.09.2018 pod K071397)  prostredníctvom súdneho exekútora v celej výške, týmto zabezpečuje aktualizáciu predmetnej súpisovej položky všeobecnej podstaty v OV:

Číslo

súpisovej

zložky

majetku

 

 

 

V Š E O B E C N Á    P O D S T A T A


 

súpisová zložka majetku

      3.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA (POHĽADÁVKA Z ÚČTU)

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: IBAN SK 66 7500 0000 004000645421

celková suma: 42.496,95 €

mena: EURO

súpisová hodnota: 42.496,95 €  

deň zápisu do súpisu majetku: 19  03. 2019

dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a)