Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2019 dňa 23.5.2019
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

V konkurznej veci úpadcu MM KREDIT, s.r.o, v konkurze, Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 842 128 (ďalej len „Úpadca“) predkladám v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný Konečný rozvrh výťažku všeobecnej  podstaty:

 1.   Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn. 38K/9/2017 zo dňa 25. septembra  2017, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č.  89/2018, zverejnené 10.5.2018 s účinnosťou 11.5.2018,  bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. 

Pohľadávky ktoré si veritelia prihlásili v konkurze boli nasledovné:

 1. NOVIS  Poisťovňa a.s., IČO: 47 251 301, Námestie Ľudovíta Štúra 2, Bratislava, zistená nezabezpečená pohľadávka vo výške 66 580,37 Eur. 1/N/1
 2. PT BROKER, s.r.o, IČO: 47 722 592, Udiča 710, 018 01  Udiča, zistená nezabezpečená pohľadávka vo výške 750,00 Eur,  2/B/2

Všeobecnú podstatu tvorili:   peňažná pohľadávka – zmluvná pokuta, hotovosť v pokladni a drobný hnuteľný majetok.  Súpis majetku všeobecnej  podstaty bol zverejnený v OV: 131/2018 dňa 10.7.2018 a 29.11.2018.  Súpisová hodnota majetku všeobecnej podstaty bola spolu  12 711,00 Eur.

Na základe uloženého záväzného pokynu č. I. na speňaženie majetku všeobecnej  podstaty, ktorý bol zverejnené v OV  206/2018 dňa 24.10.2018, bolo vyhlásené I. ponukové kolo (zverejnené v OV 230/2018 dňa 29.11.2018).  

V I. ponukovom kole bola predložená jedna ponuka vo výške 100 % súpisovej hodnoty majetku t .j. 150 Eur.

Správca ponuku prijal.  Bola podpísaná Kúpna zmluva a Protokol o odovzdaní vecí.

Speňažením majetku všeobecnej podstaty správca získal výťažok celkom vo výške 12 711,00 Eur, t. j. 100 % súpisovej hodnoty.

Dňa 8.2.2019 v OV 28/2018 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.   V 30 dňovej lehote ktorá uplynula 11.3.2019  nebola podaná žiadna námietka.

Podľa ust. § 97 a § 101 ZoKR správca pripravil  konečný  rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.   Návrh konečného rozvrhu výťažku

 1.   Rozvrhová časť

Všeobecnú  podstatu tvorili:  zmluvná pokuta – pohľadávka, hotovosť v pokladni a drobný hmotný majetok.

Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty je vo výške                      12 711,00 Eur

Pohľadávky proti  všeobecnej podstate sú vo výše                            5 033,08 Eur

Výťažok zo všeobecnej podstaty určený k rozdeleniu je vo výške     7 677,92 Eur

Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ust. § 2

2 ods. (1) § 17 ods. (2) Vyhlášky č. 665/2005 Z, z. v platnom znení

1.

NOVIS Poisťovňa a.s. IČO: 47 251 301, Námestie Ľudovíta Štúra 2, Bratislava

1/N/1

66 580,37

7 601,14

2.

PT BROKER, s.r.o., IČO: 47 722 592, Udiča 710, 018 01  Udiča

2/P/2

750,00

76,78

 

 

 

67 330,37

7 677,92

Miera uspokojenia:  11,4 %.

Návrh konečného rozvrhu výťažku bol v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR pred jeho zverejnením doručený  súdu.

Do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín nahliadnutia do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je vhodné vopred nahlásiť písomne, telefonicky na t. č.: 0905 626 670 alebo elektronicky na adrese: spravca@factum.sk

Poučenie:

V zmysle ust. § 79 ods. 2 ZKR môže zástupca veriteľov  v uvedenej určenej lehote návrh konečného rozvrhu výťažku predložený mu správcom schváliť alebo proti nemu uplatniť u správcu odôvodnené námietky. Správca podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR určuje na schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty lehotu do 20 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

VÝZVA:

Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Správca si vyhradzuje právo po márnom uplynutí lehoty zaslať rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou poukážkou.