Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 114 z roku 2019 dňa 14.6.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, č. pohľadávky v zozname pohľadávok: 219, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.

Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na č. 0948 966 771.

Nitra 11. 06. 2019

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.