Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  958 01   Partizánske
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 199 z roku 2019 dňa 15.10.2019
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Správca oznamuje, že majetok zapísaný v súpise majetku úpadcu OBUV Partizánske, a.s. v konkurze:

- pohľadávka voči dlžníkom Adam Dziacky - predseda predstavenstva, Michal Umlášek - podpredseda predstavenstva a Radek Umlášek  z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na konkurz v zákonnej lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR vo výške 12 500,00 Eur s prísl. bola speňažená za sumu  1 550,00 Eur 

 

V Trenčíne, dňa 10.10.2019

JUDr. Barbora Koncová, správca