Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1. Investiční, s.r.o.

 • Úpadca 1. Investiční, s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46  Most pri Bratislave
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2019 dňa 19.11.2019
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019-S1230
Text

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Peter Podolský, správca, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu : 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 v zmysle ustanovenia §8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia §85 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Stachanovskej 52, 821 05 Bratislava , a to v pracovné dni od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail: peterpodolsky@hotmail.com) alebo telefonicky na 0903 242 700. Mgr. Peter Podolský, správca