Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1. Investiční, s.r.o.

 • Úpadca 1. Investiční, s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46  Most pri Bratislave
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2019 dňa 19.11.2019
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019-S1230
Text

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 (ďalej len „Úpadca“),Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37K/63/2019 zo dňa 05.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No. 37K/63/2019 dated 05.11.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 (hereinafter “the Debtor“).

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2019 dňa 14.11.2019. Týmto dňom bola vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 220/2019 dated 14.11.2019. The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese: Mgr. Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: Mgr. Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne miesto pobytu trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 200 o konkurznom konaní.

The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR). Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form includea statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.

V Bratislave, dňa 14.11.2019

In Bratislava on 14th november 2019

Mgr. Peter Podolský