Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1. Investiční, s.r.o.

 • Úpadca 1. Investiční, s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46  Most pri Bratislave
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2019 dňa 19.11.2019
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019-S1230
Text

Mgr. Peter Podolský , správca konkurznej podstaty úpadcu : 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 37K/63/2019, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý je vedený v: VUB a.s., a.s., SK8902000000003160044751

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.