Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1. Investiční, s.r.o.

 • Úpadca 1. Investiční, s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46  Most pri Bratislave
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2020 dňa 9.1.2020
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019-S1230
Text

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46, Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619 v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 37K/63/2019 , zvoláva v súlade s ust. §34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, prvú schôdzu veriteľov na deň 14.02. 2020 o 11.00 hodine, ktorá sa bude konať v ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na Stachanovskej 52, 821 05 Bratislava.

Program schôdze veriteľov je nasledovný:

1. otvorenie schôdze veriteľov

2. správa o stave konkurzu a činnosti správcu

3. voľba členov veriteľského výboru

4. rozhodovanie o výmene správcu (ust. §36 zákona č. 7/2005 Z.z.)

5. záver.

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupca veriteľa platnú plnú moc. Mgr. Peter Podolský, správca