Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 19.12.2019m boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Eva Lukáčová,  Bazovského 8, Trenčín  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5250      vo výške                684,87 €

veriteľa Zuzana Uhríková.,  Horná 59, Komjatice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5251      vo výške                1 877,45 €

veriteľa Popelárová Viera,  Hurbanovka 685/22, Kopčany   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5252      vo výške                1 381,86 €

veriteľa Anna Bebjaková,  Dolné Držkovce 220, Veľké Držkovce  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5253      vo výške                1 133,50 €

veriteľa Staňková Anna,  Lúčky 1531/9, Holíč  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5254      vo výške                1 629,12 €

veriteľa Ing.Žofia Běhunčíková,  Bolešov 212, Bolešov  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5255      vo výške                194,14 €

pod poradovým číslom      5256      vo výške                29,45 €

veriteľa Jana Szuányiová,  Murániho 34/18, Nitra  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5257      vo výške                2 370,45 €

veriteľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  IČO: 00151866, Pribinova 2, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom      5258      vo výške                131,78 €

pod poradovým číslom            5259      vo výške                   76,28 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty