Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2020 dňa 11.2.2020
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s. v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, č. pohľadávky v zozname pohľadávok: 143, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.

Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. + 421 33 773 20 61.

Piešťany 04. 02. 2020

Jozef Bolješik, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.