Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2020 dňa 28.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 30.12.2019 boli doručené nasledovné  pohľadávky

 

veriteľa Darina Turisová,  Rumince 58  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5362      vo výške                388,46 €

 

veriteľa Vojtech Lajka,  Cukrovarská 84/34, Rimavská Sobota   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým   číslom    5363      vo výške                2297,98 €

 

veriteľa MINERÁLNE VODY a.s., IČO: 31711464, Slovenská 9, Prešov    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5364      vo výške                3 185,38 €

pod poradovým číslom      5365      vo výške                3 337,80 €

pod poradovým číslom      5366      vo výške                1 444,43 €

pod poradovým číslom      5367      vo výške                3 084,41 €

pod poradovým číslom      5368      vo výške                3 465,75 €

pod poradovým číslom      5369      vo výške                3 476,96 €

pod poradovým číslom      5370      vo výške                3 559,84 €

pod poradovým číslom      5371      vo výške                1 527,16 €

pod poradovým číslom      5372      vo výške                3 820,16 €

pod poradovým číslom      5373      vo výške                3 286,90 €

pod poradovým číslom      5374      vo výške                3 521,29 €

pod poradovým číslom      5375      vo výške                3 444,31 €

pod poradovým číslom      5376      vo výške                   766,48 €

pod poradovým číslom      5377      vo výške                1 698,80 €

pod poradovým číslom      5378      vo výške                   933,83 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty