Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2020 dňa 4.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 23.01.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

 

veriteľa Mesto Handlová,  Nábrežie baníkov 7, Handlová     je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5437      v o výške               952,09 €

pod poradovým číslom      5438      v o výške               947,55 €

pod poradovým číslom      5439      v o výške               946,90 €

pod poradovým číslom      5440      v o výške               946,90 €

pod poradovým číslom      5441      v o výške                 20,48 €              

 

veriteľa MTI  a.s,   IČO: 35697393, Sabinovská 12, Bratislava   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5442      vo výške                572,22 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty