Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2020 dňa 27.3.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 18.02.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

 veriteľa Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS,   IČO: 17892970, Slovenského národného povstania 29, Veľký Krtíš  je zapísaná do zoznamu pohľadávok       

pod poradovým číslom      5482      vo výške                  99,79 €

pod poradovým číslom      5483      vo výške               185,33 €

pod poradovým číslom      5484      vo výške               228,10 €

pod poradovým číslom      5485      vo výške               189,29 €

pod poradovým číslom      5486      vo výške               255,02 €

pod poradovým číslom      5487      vo výške               331,06 €

pod poradovým číslom      5488      vo výške               314,42 €

pod poradovým číslom      5489      vo výške               201,48 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty