Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 79 z roku 2020 dňa 24.4.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 15.04.2020 bola doručená prihláška pohľadávky  

veriteľa DP – TRANS, s.r.o.,  IČO: 36682209, Moyzesova 8, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5588      vo výške                843,50 €                              

pod poradovým číslom      5589      vo výške                439,71 €                              

pod poradovým číslom      5590      vo výške                797,56 €                              

pod poradovým číslom      5591      vo výške                436,41 €                              

pod poradovým číslom      5592      vo výške                792,46 €                              

pod poradovým číslom      5593      vo výške                433,61 €                              

pod poradovým číslom      5594      vo výške          34 867,78 €              

pod poradovým číslom      5595      vo výške                792,46 €              

pod poradovým číslom      5596      vo výške                433,61 €              

pod poradovým číslom      5597      vo výške                792,46 €              

pod poradovým číslom      5598      vo výške                433,61 €              

pod poradovým číslom      5599      vo výške                792,46 €              

pod poradovým číslom      5600      vo výške                433,61 €              

pod poradovým číslom      5601      vo výške                792,46 €              

pod poradovým číslom      5602      vo výške                433,61 €              

pod poradovým číslom      5603      vo výške                792,46 €              

pod poradovým číslom      5604      vo výške                433,61 €              

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty