Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2020 dňa 25.5.2020
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1690
Text

 

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava 850 00

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 241,97 € doručená dňa 15.05.2020.

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 20.05.2020

JUDr. Vojtech Agner

Správca úpadcu