Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 106 z roku 2020 dňa 4.6.2020
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., Lužná 3921/6, 851 04   B r a t i s l a v a

sp.zn. 27K/3/2018 S1220

V Piešťanoch, dňa 22. 05. 2020

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

I. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27K/3/2018 zo dňa 19.4.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 81/2018 dňa 26.4.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31 412 432 (ďalej len „Úpadca“) a súčasne bola spoločnosť B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, zn. správcu: S1220 (ďalej len „Správca“) ustanovená za správcu Úpadcu.

Správca v zákonnej lehote vypracoval súpis majetku podliehajúceho konkurzu, ktorého súčasťou sa stal aj súpis všeobecnej podstaty. Keďže správca ďalej prevádzkoval podnik Úpadcu, do uvedeného súpisu bola zapísaná v súlade s ustanovením § 88 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení (ďalej len „ZKR“), jedna súpisová zložka majetku – podnik Úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu v súpisovej hodnote 2.025.000,- EUR.

Súpis tejto oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2018 zo dňa 8.11.2018.  

Po tom, ako bolo zverejnený súpis všeobecnej podstaty, správca predložil veriteľskému výboru ako príslušnému orgánu žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie všeobecnej podstaty, pričom odporučil speňaženie dotknutého majetku – podniku Úpadcu ponukovým konaním podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d/ ZKR ako súboru majetku, t. j. speňaženie všetkých hmotných aj nehmotných zložiek tvoriacich prevádzkovaný podnik Úpadcu.

S uvedeným návrhom spôsobu speňažovania všeobecnej podstaty Úpadcu sa veriteľský výbor a na základe jeho záväzného pokynu (ako záväzného pokynu príslušného orgánu) správca zrealizoval postupne tri kolá ponukového konania.

Zatiaľ čo uvedený proces speňažovania bol v prvých dvoch kolách neúspešný, keďže sa neprihlásili žiadni záujemcovia, v treťom kole (vyhláseného zverejnením v Obchodnom vestníku č. 74/2019 zo dňa 15.4.2019) sa prihlásili dvaja záujemcovia, pričom správcom bola so súhlasom veriteľského výboru (zápisnica bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 108/2019 zo dňa 6.6.2019) prijatá ponuka s vyššou ponúknutou cenou, a to ponuka uchádzača – spoločnosti WexTrade s.r.o., IČO: 47 641 631, so sídlom Seberiniho 9, 821 03 Bratislava.

Na základe toho bola dňa 2.8.2019 uzatvorená zmluva o predaji podniku, ktorou bolo na kupujúceho prevedené vlastnícke právo k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžili prevádzkovaniu podniku Úpadcu a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky, ktoré vznikli v súvislosti prevádzkovaním Podniku po vyhlásení konkurzu a zaplatiť kúpnu cenu vo výške 830.000,- EUR (slovom osemstotridsaťtisíc eur).

Na základe uvedeného konštatujem, že ku dňu zostavenia tohto rozvrhu celkový (hrubý) výťažok zo speňaženia podniku zaradeného do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 830.000,- EUR (slovom osemstotridsaťtisíc eur).

Okrem toho správca zabezpečil kladný zostatok peňažných prostriedkov na bankovom účte po skončení prevádzkovania podniku Úpadcu vo výške 27.369,58 EUR, ako aj vrátenie nespotrebovaného poistného od spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. vo výške 136,81 EUR.

Celkový hrubý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty teda predstavuje sumu 857.506,39 EUR.

Z výťažku zo speňaženia podniku Úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (§ 22 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení), ktoré si správca uplatňuje vo výške 46.905,73 EUR.

K uvedenej odmene je v zmysle ustanovenia § 10 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení potrebné pripočítať DPH v zákonnej výške a potom celková odmena správcu predstavuje sumu 56.286,88 EUR.

Z výťažku zo speňaženia majetku spočívajúceho v zabezpečení peňažných prostriedkov si správca neuplatňuje žiadnu odmenu.

V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR je potrebné od vyššie uvedeného hrubého výťažku zo speňaženia všetkého majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ešte odpočítať pohľadávky proti podstate.

V rámci predmetného konkurzného konania vznikali až do účinnosti speňaženia podniku Úpadcu, t.j. do dňa 5.8.2019 výhradne pohľadávky proti podstate v súvislosti s prevádzkovaním podniku Úpadcu. Tieto pohľadávky proti podstate v rozsahu, v ktorom boli uhradené s výnosov z prevádzkovania podniku Úpadcu sú zachytené v evidencii pohľadávok proti podstate, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto rozvrhu

Po speňažení všeobecnej podstaty boli ďalej uspokojované pohľadávky proti podstate, ktoré zostali neuspokojené z prevádzkovania podniku Úpadcu (ide v rozhodujúcej miere o pohľadávky Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a správcu dane), ako aj pohľadávky proti podstate, ktoré súvisia so správou a speňažovaním konkurznej podstaty.  Tieto pohľadávky proti podstate boli uplatnené a uspokojené v súhrnnej výške 797.386,11 EUR.

Osobitne je potrebné uviesť, že k pohľadávkam proti podstate, ktoré  je potrebné priradiť k všeobecnej podstate, je potrebné priradiť aj súdny poplatok podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v platnom znení (položka 5 písm. c/ Prílohy), čo pri navrhovanej sume určenej na vyplatenie veriteľov (sume vo výške 2.050,00 EUR) predstavuje sumu 1.715,00 EUR.

Tieto pohľadávky proti podstate boli alebo budú uspokojované z hrubého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty do celkovej výšky 855.456,39 EUR a sú zachytené v evidencii pohľadávok proti podstate, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto rozvrhu, pričom doposiaľ nebola uhradená jedine odmena správcu a súdny poplatok.

Tento zoznam pohľadávok proti podstate (v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k tomuto rozvrhu) bol zostavený ku dňu 15.4.2020, pričom oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené dňa 16.3.2020 v Obchodnom vestníku č. 52/2020.

II. Rozvrhová časť

Podľa § 94 ZKR

(1) Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.

Podľa § 96 ZKR:

(1) Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.

(2) Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.

(3) Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

(4) Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

(5) Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

(6) Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

(7) Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

Podľa § 101 ZKR

(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.

(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených podstát.

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR som v OV č. 52/2020 zo dňa 16.3.2020 zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov, ako aj zoznam pohľadávok proti podstate. Z dôvodu prehľadnosti je rozvrhová časť spracovaná vo forme tabuliek, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozvrhu výťažku a to nasledovne:

-  určenie čistého výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty (tabuľka č. 1);

- rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov s uvedením sumy, ktorá bude vyplatená (príloha č. 3 k tomuto rozvrhu).

Tabuľka č. 1 – čistý výťažok pre rozvrh z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty

Čistý výťažok z konkurzu

Pohľadávky proti podstate pripadajúce na všeobecnú podstatu vrátane odmeny zo speňaženia

Rezerva na neuznané pohľadávky proti podstate

Výťažok zo speňažovania všeobecnej podstaty

Čistý výťažok pre rozvrh výťažku

Celkovo

Na vyplatenie celkovo

855.456,39  €

58.070,28 €

0 €

857.506,39€

2.050,00 €

Celkové uspokojenie veriteľov nezabezpečených pohľadávok s poradím uspokojenia „Iné pohľadávky“ predstavuje sumu 2.050,00 EUR, čo znamená čiastočné uspokojenie veriteľov z týmito pohľadávkami, pričom presný rozpis ich uspokojenia tvorí prílohu č. 3 tohto rozvrhu (ako súčasť rozvrhovej časti rozvrhu).

Keďže podľa tohto konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov nebudú uspokojené nezabezpečené pohľadávky s poradím uspokojenia „Iné pohľadávky“  v plnom rozsahu, nezabezpečené pohľadávky s poradím uspokojenia ako podriadené pohľadávky v zmysle ustanovenia § 95 ods. 2 a 3 ZKR sa nebudú uspokojovať vôbec.

Správca konštatuje, že doručuje tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všetkým členom veriteľského výboru a súčasne ho zverejní v Obchodnom vestníku.

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 5 v spojení s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR predkladá tento rozvrh na schválenie veriteľskému výboru a dovoľuje si požiadať o jeho schválenie v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Jozef Bolješik, PhD., spoločník správcu úpadcu, ELEKTROKARBON a.s. v konkurze

Príloha č. 1:

Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate - uspokojené z výnosov z prevádzkovania podniku úpadcu 
     
Dátum VeriteľPrávny dôvod Výška  Poradie 
2.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha elektrika                 12 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha plyn                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.5.2018Colny urad Nitracolná zábezpeka                    1 655,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.5.2018Up Slovensko s.r.o.záloha jedálne kupony                    3 485,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2018Ing. Halama JurajFA etylen kys.octovej                         11,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       242,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha plyn                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha elektrika                 12 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.5.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       225,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.5.2018Kinex USAFa provízia                       842,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.5.2018Kinex USAFa špedícia                       261,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2018Volkswagen fin.služby spl.istina Citroen                    4 554,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.5.2018Volkswagen fin.službyspl.istina Škoda Rapid                    6 701,41  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018zamestnanci mzdy robotníci 4/2018                 55 420,35  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018TOPNAD a.s.FA vystav.colných dokladov dovoz                         30,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018TOPNAD a.s.Fa vystav.colných dokladov vývoz                       114,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018VUKI TradeFa izol. Trubička                         62,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018Kompozitum s.r.o.záloha impregnácia šmykov                    1 635,31  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018GGP Metalpowderzáloha Cu CH M 14                    5 772,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018GGP Metalpowderzáloha Cu CH FL                    6 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.5.2018KONEKTORY BRNO s.r.o.Fa konektory AMP                       857,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018Graphite Týn, spol. s r.o.záloha grafit                    2 070,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018Peter Jarabicazáloha plechy                    4 052,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018TTI, INC.záloha konektory AMP                       882,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018DLX dužstvozáloha sklotextit                       855,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018Schmidthammerzálooha vypínací kolík mega                    1 707,43  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o.záloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2018BestBolt s.r.o.záloha cu nity                       543,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.5.2018REJA pco s.r.o.Fa strážna služba                    2 311,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.5.2018GGP Metalpowderzáloha uskladnenie tovaru                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.5.2018ERWEL s.r.o.Fa pružiny                    5 059,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.5.2018PALETA TOP spol. s r.o.záloha drev.bedna                         63,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.5.2018NOELLA TRADE s.r.o.záloha preprava IT                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha plyn                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.5.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha elektrika                 12 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.5.2018KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o.záloha doprava grafitu                         86,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.5.2018zamestnanci mzdy - ostatní pracovníci                 30 387,36  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.5.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       260,30  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018ULBRICH Slovensko, s.r.o.záloha molyko                    5 940,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Nothegger Systemzáloha  doprava z GGP                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Nothegger Systemzáloha doprava LEX                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Direct Parcel Distributionfa za prepravu balíkov do EU                       679,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Nothegger Systemzáloha  Stemmann                       259,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018mzdyDDS                    3 833,13  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Nothegger Systemzáloha  preprava Graphite                       204,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018GGP Metalpowderzáloha FL                    5 922,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018PentaCarbonzáloha sadze                    9 555,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Profoundzáloha koks                    8 190,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018Up Slovensko s.r.o.záloha dežanérky                    9 792,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018PRECON s.r.o.fa silikonové izolácie                    1 536,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.5.2018A-Z Abrasive s.r.o.fa brúsne kotúče                       786,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2018KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o.záloha grafit                       359,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2018ERWEL s.r.o.záloha  ms oko                    5 346,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2018Graphite Týn, spol. s r.o.záloha grafit                    2 070,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2018Vegum a.s.záloha guma, gum.tlmič                    2 766,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2018Kompozitum s.r.o.záloha impregnácia CuSn                    2 050,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Kompozitum s.r.o.záloha impregnácia antimon                       906,29  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Nothegger Systemzáloha preprava GGP FL                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Alfacable Slovakiazáloha krimpovanie                       478,63  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018BestBolt s.r.o.záloha skrutky, podložky                         51,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Graphite Týn, spol. s r.o.záloha grafit                    1 144,95  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Nothegger Systemzáloha preprava Graphite                       204,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Tokov s.r.o.záloha plech                       113,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    9 183,64  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Union poisťovňazdravotné poistenie                       750,51  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Dôvera poisťovňazdravotné poistenie                    5 566,36  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 37 955,92  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018ČSOBbankové poplatky                         36,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018OZ KOVOodborová organizácia                       154,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2018Daňový úraddane                    9 430,53  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.6.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha elektrika                 12 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.6.2018ČEZ Slovensko s.r.o.záloha plyn                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.6.2018BestBolt s.r.o.záloha skrutky, podložky                       123,05  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.6.2018QUICK TRANS s.r.o.záloha  prepr. B.H.S.                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018GGP Metalpowderzáloha CHM 14                 11 304,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018SGL Carbonzáloha graf. elektrody                    6 250,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018Global Tunstenzáloha wolfram                    1 181,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018AIR Productszáloha vodík                         76,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018Kompozitum s.r.o.záloha impregnácia bronz                       986,58  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018ROGI pluszáloha konektory                         57,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018TOWILA s.r.o.záloha cu lanko                    1 674,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018KAUFER SK s.r.o.faktúra preprava Omnia                       180,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2018REJA pco s.r.o.faktúra strážna služba                    2 465,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018ERWEL s.r.o.záloha pružiny                       984,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018Z+M servis a.s.faktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018BETA-CARS s.r.o.faktúra prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018Z+M servis a.s.faktúra prenájom tlačiarni                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018PMB Slovakia s.r.o.záloha krimpovanie                       323,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018EUROFINIS BEL/NOVAMANNzáloha 3x vrty                       478,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       151,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018Nothegger Systemzáloha preprava GGP                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       423,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018zamestnanci mzdy - robotníci                 59 883,43  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018ČSOB Leasing Octavia TO 889DH                       512,69  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018Donauchem s.r.o.záloha aktívne uhlie                    1 190,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018Leoni Drahtzáloha cu lanko 5,00                    3 117,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018NOELLA TRADE s.r.o.záloha preprava Milano                       300,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018BETA-CARS s.r.o.záloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018Slovenská pošta, a.s.faktúra zberné jazdy                         41,58  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018Slovenská pošta, a.s.faktúra poštové úver                         36,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2018VSH s.r.o.záloha drevené bedne                    1 405,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.6.2018cargp-partner SRfaktúra preprava Rusko                       130,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.6.2018Alpha Industry záloha spájka - cín                       703,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.6.2018Up Slovensko, s.r.o.záloha jedálne kupony                    8 460,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2018ALTI LOGISTIKAfaktúra preprava Vibona                       165,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2018ČSOBbankový poplatok Srbsko                         10,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018zamestnanci mzdy - ostatní pracovníci                 31 935,83  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018Nothegger Systemzáloha preprava Leoni                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018TOPNAD a.s.faktúra vystavenie colných dokladov                         64,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018Výskumný ústav zváračskýzáloha práškový nikel                    2 397,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018SWAN, a.s.faktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018ČSOB Leasing Octavia TO 889DH                       512,69  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018CCS Slovenská spoločnosťfaktúra CCS karty blokácia                       139,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018Leoni Drahtzáloha cu lanko 4,00 mm                    5 452,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018DORLAND KEGzáloha práškové olovo                    1 100,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018Polytec PTzáloha lepidlo epotek                    6 175,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.6.2018cargp-partner SRfaktúra preprava Rusko                       210,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Nothegger Systemzáloha preprava Graphite                       204,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Direct Parcel Distributionfaktúra preprava balíky EU                    1 411,25  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018REJA pco s.r.o.faktúra strážna služba                    2 311,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Slovenská pošta, a.s.faktúra poštové úver                         36,55  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Slovenská pošta, a.s.faktúra zberné jazdy                         47,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Autoservis Jakubfaktúra oprava auta TO 996 DV                    1 802,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Nothegger Systemzáloha preprava Leoni                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018Peter Jarabicazáloha cu rúry, plechy                    7 192,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018TOKOV s.r.o.záloha plech                       405,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.6.2018AIR Productsfaktúra vodík                    1 003,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2018Minel Generalzáloha cínova výr.pre Stemmanna                 12 600,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2018ČSOBbankový poplatok Srbsko                         40,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2018Karbotechnik s.r.o.faktúra cu lanko                    1 025,54  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018zamestnanci exekúcie                       415,05  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018Peter Jarabicazáloha  ms plech                       597,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018PRECON s.r.o.faktúra izolácie                       895,35  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018GGP Metalpowderzáloha med.pr. FFL2                    6 342,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018GGP Metalpowderzáloha med. Pr. FL                 11 604,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018ERWEL s.r.o.záloha pružiny                    2 649,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018Kompozitum s.r.o.záloha impregnácia                          56,83  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné                         90,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018Arnošt Mullerzáloha cu anody                       820,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.6.2018ROGI pluszáloha konektory                         45,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       453,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2018PRECON s.r.o.faktúra izolácie                    1 547,47  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2018GGP Metalpowderzáloha pech.prášok                    3 801,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Odvodymáj                 76 560,25  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018BETA-CARS s.r.o.záloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Alpha Industry záloha zlomková meď                    5 709,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Slovak Telekomfaktúra tel.hovory                       329,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Autodoprava SEČzáloha prepr. Srbsko                       360,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Autodoprava SEČzáloha prepr. Srbsko                       450,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018AIR Productsfaktúry prenájom fliaš a zásobníkov                    2 752,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018Okresný úrad ŽPročný poplatok živ.prostr.                       232,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018PARAPETROL a.s.záloha mogul olej                       289,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.6.2018ČSOB Leasing Octavia TO 889DH                       512,69  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018SWAN, a.s.faktúra tel.hovory                       104,95  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018SWAN, a.s.faktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018FEAST s.r.o.záloha chlorid sodný                         68,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018Inspektafaktúra prepr. Dokumenty                         45,71  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018ROGI pluszáloha konektory                         42,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018Nothegger Systemzáloha prepr. GGP pech.                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018Nothegger Systemzáloha prepr. GGP FFL2                       384,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018ČSOBbankové poplatky                            2,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2018SOFTIP a.s.záloha podpora mzdy                       629,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018Colný úrad colná zábezpeka                    2 610,15  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018ČSOB Leasing Octavia TO 889DH                       512,69  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018GGP Metalpowderzálohy CH m 14 a FL                 12 066,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018zamestnaci EKTvrátené preplatky DDS                       185,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018TOWILA s.r.o.záloha cu drôt                    1 501,14  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018EUROFINS BELzáloha vzorky OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018Nothegger Systemzáloha preprava                    2 400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018NOELLA TRADE s.r.o.záloha preprava                    2 040,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018BestBolt s.r.o.záloha cu nity                       301,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                         18,14  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018REJA pco s.r.o.faktúra strážna služba                    2 311,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.7.2018ČSOBbankové poplatky                            0,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018Alfacable Slovakiazáloha krimpovanie                       371,71  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018Ulbrich Slovenskozáloha molyko                    5 940,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018Kovohuty Dolný Kubínzáloha cínový prach                    2 775,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018Schmidthammerzáloha  vypínacie kolíky                    1 919,37  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018GGP Metalpowderzálohy CH M 14 a FFL2                    9 183,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018KOH-I-NOORzáloha grafit                       377,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018DEZAzáloha smola                       627,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018ČSOBbankové poplatky                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2018Graphite Týnzáloha grafit                    5 175,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018Mzdyrobotníci                 47 182,93  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018KAUFER SKfaktúra preprava IT                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018Peter Jarabicazáloha plechy a rúry                    5 526,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018ERWELzáloha pružiny                    6 719,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018PRECON s.r.o.faktúry sil. Izolácie                       812,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018John. P.Kummerzáloha epo-tek lepidlo                       441,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018ERWELzáloha pružiny                       348,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018AIR Productsfaktúry prenájom fliaš a zásobníkov                    3 626,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018Miroslav Brnafaktúra servis auta TO 817CO                       200,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018ČSOBbankové poplatky                            0,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.7.2018Favier TPLzáloha izolácia                       391,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018DEZAfaktúra smola doplatok                         42,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018Ecka Granuleszáloha zinok práškový                       645,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018VSH s..ro.faktúra fytocertifikát RU                         36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018BETA-CARS s.r.o.záloha vozík prenájom                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018TOGATO záloha pranie odevov                    1 720,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018LEONI Drahtzálohy cu lanká                 10 859,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018ČSOB Leasing záloha popl.prevod vlastníctva                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018Direct Parcel Distributionfaktúra preprava EU                       851,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018KAUFER SKfaktúra preprava Omnia                       126,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018ČSOBbankové poplatky                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.7.2018TIREX spol. s r.o.záloha Baku                       460,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         77,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018zamestnanci ostatní pracovníci                 26 644,62  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       229,55  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018OZ KOVOodborová organizácia                       147,41  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018OQEMAzáloha síra suchá                         24,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018BestBolt s.r.o.záloha cu nity                       523,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018Kompozitumzáloha impregnácia                          51,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018PMBzáloha krimpovanie                    1 632,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018TOKOVzáloha plechy                       113,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018DLXzáloha  sklotext                       375,79  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018Brenntagzáloha stearan zinočnatý                       311,71  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018OQEMAzáloha aceton, kys.sírová                       249,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018Javisková technika záloha opaľ.hroty                    1 581,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018cargofaktúra prepr. RU                       340,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018cargofaktúra prepr. Minda                       260,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018ERWELzáloha pružiny                       270,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018Graphite Týnzáloha grafit                       169,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.7.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko 8                    1 986,05  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                       164,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018MaM multimediafaktúra webhosting                         84,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018B.F.B.faktúra paušálna náhrada                    1 023,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Dalibor Bublafaktúra  výkopové práce                       300,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Juraj Hederafaktúra čístenie kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Allianzfaktúra poist. Škoda                    2 223,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Allianzfakrúra poist. Majetok                    1 980,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Audiazáloha dia kotúče                       217,86  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Peter Jarabicazáloha plechy                    1 891,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Polytec PTfaktúra doplatok epo-tek                       160,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018FORTISCHEMzáloha trichlor                    1 512,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                    1 035,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018TOWILA s.r.o.záloha cu drôt                    1 853,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Jaroslav Kobidavrát.prepl.dôvera                            1,80  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018AIR Productsfaktúry prenájom fliaš a zásobníkov                    1 564,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018HT Solutionfaktúra serv.poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    7 560,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       573,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018Manag Skzáloha kalibrácia analyzátorov                       321,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018Odvodyjún                 61 503,32  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018Výskumný ústav zváračskýzáloha nikel práškový                       888,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018LEONI Drahtzáloha cu drôt 0,071                    3 269,43  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018LEONI Drahtzáloha cu drôt 0,071                    6 606,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018FORTISCHEMfaktúra trichlor                         80,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.7.2018ČSOBbankové poplatky                            1,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2018ČSOBbankové poplatky                         10,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Lang+Menkezáloha kontakty                    4 736,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018SPODOSfaktúra minerálky                       476,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Obrábanie kovovfaktúra brúsenie píl                       205,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018DLXfaktúra sklotext                         12,09  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018TOGATO záloha pranie odevov                    1 600,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Slovenská poštafaktúra pošt.služby                         46,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Slovenská poštafaktúra zberné jazdy                         47,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Autoservis Jakubfaktúra výmena pneumatík                         33,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018SWAN a.s.faktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018SWAN a.s.faktúra hlasové služby                         97,38  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       333,95  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2018ČSOB Leasing bankové poplatky                         60,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.8.2018České dráhyfaktúra za prepravu                            7,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.8.2018ČSOBbankový poplatok za czk                         10,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018Karbotechnikfaktúra uhlíkový kartáč                    1 758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018Alpha Industryzákloha cín                    1 371,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018OQEMAzáloha furfuryl alkohol                    1 526,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018KAUFER SKfaktúra preprava                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018ProCarefaktúra zdravotná služba                       840,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018OQEMAzáloha síra mletá                         57,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018QUICKfaktúra preprava                       180,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018NATUR-PACKfaktúra odpad obaly                         30,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018PALETA TOPzáloha drevená bedna                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018Odlesanfaktúra oprava frézy                       165,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.8.2018ČSOBbankový poplatok                         10,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.8.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.8.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018zamestnanci za júl 2018                 67 777,43  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018REJA pcofaktúra strážna služba                    7 178,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018Car-partnerfaktúra preprava                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018DEZAzáloha smola                       627,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018M&V, spol.záloha vrtáky                       180,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018Lang+Menkedopl. Faktúry konektory                         22,59  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018Prima-printzáloha inventúrne lístky                       135,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018PREKABfaktúry cu káblik                       198,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018VSH s..ro.záloha drevenné obaly                    1 461,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018OQEMAzáloha kys.citronová                         36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018PRECON s.r.o.faktúra izálácie                       564,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018KOH-I-NOORzáloha grafit                       650,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018DORLANDfaktúry PbO práškové                       787,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.8.2018ENVI-GEOSzáloha  odvod a likv.neb.odpadu                       580,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018ERWELzáloha pružiny                    4 741,86  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018LEONI Drahtzáloha cu drôt 0,112                    4 276,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018GGP Metalpowderzálohy meď.prášková CH M 14 a FL                 11 346,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018AIR Productsfaktúry prenájom a plyny                    4 243,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Invan Krchozáloha rele, spínač                         79,18  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018PROFOUNDzáloha koks                    5 760,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Hydro Extrusionzáloha al profily                    2 448,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018ERWELzáloha pružiny                         50,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Ing. Juraj Halamafaktúra kys. Octová                         12,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018HENSCHKEzáloha graf.blok EG75                    4 708,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018GGP Metalpowderzáloha meď.prášk. FFL2                    3 045,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Graphite Týnzáloha grafit                    3 105,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Grolman záloha sadze degussa d 101                    2 182,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.8.2018Miroslav Brnafaktúry pneumatiky a brzd.kotúče                       609,01  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018ČEZ Slovenkozáloha elektrika                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018ČEZ Slovenkozáloha plyn                    7 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018zamestnanci mzdy                 24 440,53  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018DEZAfaktúra doplatok smola                         42,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018GGP Metalpowderzáloha postr.prach                    1 969,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018ZPA Pečkyfaktúra motor                       813,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018TOPNADfaktúra colné doklady dovoz                         30,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018PARAPETROLzáloha olej mogul                       533,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018TOPNADfaktúra coslné doklady vývoz                       139,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarne                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra toner                         47,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra toner                         24,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarne                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarne                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarne                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018DPDfaktúra preprava EU                    1 116,83  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018Západos.vod. Spol.faktúra vodné a stočné                         62,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018HT Solutionfaktúra poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018SWAN a.s.faktúra hlasové služby                         89,47  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.8.2018SWAN a.s.faktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.8.2018OQEMAzáloha chlorid sodný                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.8.2018POSPIECHfaktúra preprava                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.8.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       185,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.8.2018TATRACHEMAzáloha denaturovaný lieh                       277,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.8.2018Notheggerzáloha preprava                    2 400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.8.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    8 460,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Odvodyza júl 2018                 97 035,11  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       936,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 23 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018ČEZ Slovenkozáloha plyn                 10 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Remax Courierfaktúra preprava                       152,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Kompozitumfaktúra impregnácia                    2 072,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018ULBRICHzáloha molyko                    5 940,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018ROGIzáloha konektory                         22,26  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Slov.vodohosp.podnikfaktúra zozbor vody                       177,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Brenntagzáloha sterling so                    2 252,27  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Peter Jarabicazáloha ms plech                       301,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Štefan Sečzáloha preprava                       430,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018OQEMAzáloha aceton                       444,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018QUICKfaktúra preprava                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Javisková technikazáloha opal.hroty                    1 617,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Dalibor Bublafaktúra výkopové práce                       250,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018Peter Jarabicazáloha ms plech                    3 700,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         34,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         48,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.8.2018ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.9.2018 poplatok vydanie certifikátu                         14,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018DLX družstvozáloha sklotextit                       610,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko 0,50                    1 447,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018ERWELzáloha pružiny                    1 412,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018OQEMAzáloha demineralizovaná voda                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018GGP Metalpowderzáloha cu pr. CH M 14                    5 526,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018GGP Metalpowderzáloha cu.pr. FL                    5 676,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018Kompozitumzáloha impregnácia antimon                       519,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018EUROFINS BELfaktúra analýza odpad.voda                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       249,38  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                         69,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         94,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       107,04  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         37,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       112,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.9.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018zamestnanci mzdy                 53 841,57  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018EUROFINS BELzáloha analýza odpad.voda                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018OQEMAzáloha furfuryl alkohol                    1 526,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018HT Solutionfaktúra poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018REJAfaktúra strážna služba                    7 178,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018VSH s..ro.záloha drevené bedne                       901,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       242,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018ERWELzáloha pružiny                    8 172,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                            3,84  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    3 820,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       111,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         27,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018AIR Productsfaktúry prenájom a plyny                    3 706,41  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018POSPIECHfaktúra preprava                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.9.2018MAS Tradingzáloha bakelite 229                       982,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.9.2018ČSOBbankový  poplatok                         15,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.9.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018ČSOBbankový poplatok                         30,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018TRIPSYzáloha  viazacia páska                         34,86  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018Z+M servisfaktúra prenájom zariad.                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018Z+M servisfaktúra toner                         96,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018NCH Slovakiafaktúra servis manpower                       338,58  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018HRVfaktúra kontr.frézy Hurco                       242,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018ProCarefatkúra prac.zdrav.služby                       751,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018DPDfaktúra preprava                       837,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018Z+M servisfatkúr prenájom zariad.                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.9.2018Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         66,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.9.2018ČSOBbankový poplatok                            0,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018B.F.B.faktúra pauš.odmena                    7 920,00  §87 ods. 2 písm. a) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018GGP Metalpowderzáloha cu pr. CH M 14                    5 526,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018GGP Metalpowderzáloha cu pr. FL                    5 676,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018VSH s..ro.faktúra fytocertifikát                          36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       175,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                       164,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018DLX družstvozáloha sklotextit                       476,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018Ján Jamrichfaktúra riedidlo                       216,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       601,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018Minel Generalzáloha zberač cínovaný                 10 487,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018ČSOBbanový poplatok                         40,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.9.2018ČSOBbanový poplatok                         25,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018zamestnanci mzdy                 24 002,65  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018OQEMAzáloha luvomaxx                       680,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       117,84  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         72,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018PREKABfaktúra cu káblik                    1 248,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018L&L.comfaktúra spolupráca a poradenstvo                 21 528,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.9.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko 5,00                    4 945,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.9.2018ČSOBbanový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2018Colný úrad colná zábezpeka                    2 171,48  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2018Polytec PTzáloha lepidlo soltabond                    4 900,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2018Alpha Industryzáloha cín                       839,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2018Kooperatívafaktúra poist. Zodp.za škodu                         40,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2018Kooperatívafaktúra poist.zodp.za škodu                         19,35  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018TOGATO záloha pranie odevov                    1 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    8 100,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018SWAN a.s.fatkúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018Obrábanie kovovfaktúra brúsnie pásovej píly                       262,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       110,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018SWANfaktúra hlasové služby                         97,79  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2018GGP Metalpowderzáloha cu praš. FFL2                    6 018,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.9.2018ČSOBbankový poplaok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.9.2018Schmidhammmerzáloha vypínací kolík                    2 757,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.9.2018Notheggerzáloha preprava                    2 400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2018ČSOBbankový poplatok                         15,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.9.2018ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 23 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.9.2018ČEZ Slovenkozáloha plyn                 10 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.9.2018Odvodyza august 2018                 64 416,74  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.9.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.9.2018ENVI-GEOSfaktúra znešk.neb.odpad                       254,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.9.2018ČSOBpoplatok za vedenie účtu                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       328,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018GGP Metalpowderzáloha cu.pra. FL                    5 676,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018GGP Metalpowderzáloha cu.pr. CH M 14                    5 526,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Apeltrathvrátený preplatok                       478,26  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Allianzpoistenie majetok                    1 980,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Allianzpoist.zodpovednosti za škodu                    2 223,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Kompozitumzáloha impregnácia                       146,15  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018NEHLSEN-EKOzáloha odvoz odpadu                       126,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018OQEMAzáloha perchloretylen                       536,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Skládka kom.odpaduzáloha skladkovanie odpadu                       380,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       255,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018DLX družstvozáloha sklotextit                       230,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       719,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.10.2018Kaufer SKfaktúra doprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.10.2018Franco Citterio faktúra provízia                    3 881,26  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         56,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       118,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Juraj Hederafaktúra čist.kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Juraj Hederafaktúra čist.kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Z+M servisfaktúra toner                         12,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                            9,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018ROKOstavzáloha oprava graf.pece                    3 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       232,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018EUROFINS BELzáloha odber a analýza vrtov                       570,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Kompozitumzáloha impregnácia                       206,59  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018NCH Slovakiafaktúra servis manpower                       458,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018Minel Generalfaktúra preprava                       370,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018LEONI Drahtzáloha cu drôtik 0,071                    4 015,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.10.2018ČSOBbankový poplatok                         10,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018zamestnanci mzdy                 69 308,75  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018ČSOBbankový poplatok                            0,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018Messer Tatragaszáloha chlór technický                         95,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                    1 245,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018Peter Jarabicazáloha cu trubky, ms plech                    2 279,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018OQEMAzáloha kys.citronová                         72,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.10.2018VSH s..ro.záloha drev.bedna                       432,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018ČSOBbankvoý poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018DEZAzáloha smola                       627,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018DORLANDzáloha PbO práškové                    1 100,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Pragochemafaktúra pragogal                       312,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018PRECON s.r.o.faktúry sil. Izolácie                    2 370,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Global Tunstenzáloha wolfram                    4 455,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018AIR Productsfaktúry vodík, prenájom zar.                    3 823,18  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018PentaCarbonzáloha sadze N991                    8 424,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Okresný úrad ŽPročný poplatok živ.prostr.                       232,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         94,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018vrát.preplatkyročné zúčt. Všeob.zdr.poist.                       315,87  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018PROFOUNDzáloha koks                    6 035,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018CREMERzáloha špirále                    1 499,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018GGP Metalpowderzáloha cu.pr.Ag                    1 910,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018GGP Metalpowderzáloha pech.prášok                    3 618,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Kovohuty Dolný Kubínzáloha cínový prach                    1 377,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018VSH s..ro.faktúra certifát                         36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Viessmannzáloha servis kotla                       808,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018ERWELfaktúra pružiny                    1 000,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018easythermzáloha vyhr.teleso                       968,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       719,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018HT Solutionfaktúra servisný poplatok                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018OQEMAzáloha síra suchá                         57,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.10.2018Hydro Extrusionzáloha al.profily                       161,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.10.2018LEONI Drahtzáloha cu drôt                 11 866,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.10.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko 0,35                    1 153,63  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.10.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.10.2018KONEKTORY BRNO s.r.o.faktúra konektory                    1 516,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.10.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       170,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018HENSCHKEzáloha graf.bloky                    3 552,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018OQEMAzáloha kys.sírová                         36,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018Alpha Industryzáloha cín                       839,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018Arnost Mullerfaktúra anody                        691,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018ERWELzáloha ms oko                    1 260,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       115,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018Kooperatívahavarijné poist. Auta                       115,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018UNIONpoistenie hrom.poist.zmluva                         13,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018TATRACHEMAzáloha lieh                       277,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.10.2018Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         57,04  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018AIR Productszáloha dusík techniký                       426,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       280,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018Alpha Industryzáloha cu zlomková                       638,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018ROGIzáloha konektory                         24,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018Schenkerfaktúr preprava                         71,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018Direct Parcel Distributionfaktúra preprava balíky EU                       943,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018ERWELzáloha pružiny                    5 550,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018NATUR-PACKfaktúra odpad obaly                         63,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018HT Solutionfaktúra anal.a progr.práce                    1 839,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018SWANfaktúra hlasové služby                         98,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018TOPNADfaktúra colné doklady vývoz                       114,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018Peter Jarabicazáloha cu rúry, plechy                    4 048,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018Z+M servisfaktúra toner                         52,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018TOPNADfaktúra colné doklady dovoz                         30,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       200,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.10.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       116,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         53,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         34,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         40,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       198,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         72,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.10.2018PRECON s.r.o.fakúra sil.izolácia                       457,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018ČSOBbankový poplatok                            0,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                    1 478,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 031,62  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018REJA pcofaktúra strážna služba                    6 946,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018L&L.comfaktúra spolupráca a poradenstvo                 21 384,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018Notheggerzáloha preprava                    2 400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.10.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    8 460,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018Odvodyza september 2018                 64 739,77  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 23 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018ČEZ Slovenkozáloha plyn                 10 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         53,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018TOKOVzáloha plechy                       201,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       270,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         25,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.10.2018ČSOBbankový poplatok                         60,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018AIR Productsfaktúry vodík, prenájom zar.                    2 457,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018LEONI Drahtzáloha cu drôt                    9 722,58  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018GGP Metalpowderzáloha pr. meď FL                    5 784,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018GGP Metalpowderzáloha pr. meď CH M 14                    5 634,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Kooperatívahavarijné poist.  TO889DH                       115,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       755,21  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Ing. Zdenek Sekerkazáloha merný objekt ČOV                    2 055,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018KOH-I-NOORzáloha grafit                       650,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Z+M servisfaktúra prenájom                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Z+M servisfaktúra prenájom                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       241,07  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Dušan SEIDLfaktúra školenie zváračov                       136,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Peter Jarabicazáloha plechy                       620,84  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Dalibor Bublafaktúra odvoz odpadu ČOV                       600,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Parapetrolzáloha olej mogul                       533,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018EUROFINS BELzáloha rozbor vzoriek OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018VSH s..ro.záloha drevené bedne                       985,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.11.2018Cover3s s.r.o.záloha krabice                       696,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018ROKOstavfaktúra op.grafitačnej pece                    1 566,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018PREKABfaktúra káblik                    3 361,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018NEHLSEN-EKOfaktúra odvoz odpadu                         12,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018Autoservis Jakubfaktúra servis auta                         56,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018TOGATO záloha pranie odevov                    1 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018VSH s..ro.záloha drevená bedna                       180,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018DLX družstvozáloha sklotextit                       568,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018AGM Italyzáloha graf.blok CS                    7 550,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.11.2018Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                    1 188,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018zamestnanci mzdy                 74 772,18  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018AIR Productsfaktúra prenájom tlak.fľaše                    1 125,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018GGP Metalpowderzáloha cu prášk. FL                    5 784,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018GGP Metalpowderzáloha cu prášk. CH M 14                    5 634,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         46,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         27,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         37,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         27,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018OQEMAzáloha aceton                       444,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       270,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018TUV NORDzáloha audit SMK                    1 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       620,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
13.11.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018DEZAzáloha smola                       627,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       217,86  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018AIR Productszáloha propan                       183,43  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 058,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018OOO TPG RDzáloha gum.tlmič                    1 050,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018ČSOBbankový poplatok                         20,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018HT Solutionfaktúra servisný poplatok                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       180,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018SIMATRONIKzáloha náhr.diel na frézu                    1 560,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.11.2018REJA pcofaktúra strážna služba                    7 178,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.11.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.11.2018ČSOBbankový poplatok                            0,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018zamestnanci výživné, exekúcie                         90,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018HENSCHKEzáloha graf.blok  EG75                    4 827,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Hexionzáloha živica                    3 090,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018AIR Productszáloha kvap.dusík                       769,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018TALUMfaktúra vypaľovanie materiálu                       320,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Peter Jarabicazáloha plechy                    1 106,38  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Hydro Extrusionzáloha al profily                    2 136,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018BestBolt s.r.o.záloha nity                       174,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       111,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         25,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       588,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                         95,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018VEMACOMzáloha oprava has.prístrojov                       982,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    7 560,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Z+M sevisfaktúra toner                         10,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         67,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018SWANfaktúra hlasové služby                         89,59  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018SWANfaktúra doména                         31,87  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018Direct Parcel Distributionfaktúra preprava balíky EU                    1 000,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.11.2018ProCarefaktúra zdravotná služba                       693,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018DEZAfaktúra smola doplatok                         56,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018AIR Productsfaktúry vodík, propan                    1 019,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018PentaCarbonzáloha sadze                    8 424,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko                    2 638,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018Allianzpoist.zodpovednosti za škodu                    2 223,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018Allianzpoist. Majetok                    1 980,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018OQEMAzáloha chlorid sodný                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018OQEMAzáloha hydroxid sodný                         72,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.11.2018ERWELzáloha pružiny                       134,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018PROFOUNDzáloha koks                    6 035,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       283,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Resprbemtzáloha koks                    1 840,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018DEZSzáloha smola                    2 508,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018OQEMAzáloh síra suchá                       115,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018TVP Tradezáloha antracený olej                    3 415,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018NEHLSEN-EKOzáloha odvoz odpadu                       130,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Alpha Industryzáloha cín                       839,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Brenntag Slovakiazáloha sadze                       310,39  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 23 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       705,55  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018PREKABfaktúra káblik cve                       519,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         72,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Z+M servisfaktúra prenájom zariad.                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Z+M servisfaktúra prenájom zariad.                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018BETA-CARSzáloha VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       110,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       122,88  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       142,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2018Inspekta Slovakiafaktúra preprava                         15,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.11.2018Odvodyza október                 67 073,18  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.11.2018ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.12.2018Ulbrichzáloha molyko                    5 940,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.12.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.12.2018ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       389,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Grolman záloha sadze D 101                    4 190,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018MOL Hungarianzáloha parafín                    1 010,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Pragochemafaktúra pragolod 40                         86,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018OQEMAzáloha aceton                       444,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018OQEMAzáloha furfuryl alkohol                    1 526,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       250,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Festozáloha škrtiaci ventil                       326,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Lersenfaktúra odborná prehliadka                    2 035,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Alpha Industryzáloha cu zlomková                    1 332,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       948,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       516,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       115,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018EUROFINS BELzáloha laboratorne práce                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       479,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018TNT Expresszáloha colný dlh a popl.                       270,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                         36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018TOKOVfaktúra plechy                       113,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018WITTEXzáloha tesnenie                       352,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Parapetrolzáloh mogul                       446,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                         24,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018POLBRASSzáloha ms pás                       469,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018OQEMAzáloha kyselina citronová                         36,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Miloš Křížzáloha tlakový spínač                         29,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         79,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018TRIPSYzáloha viazacia páska                         57,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.12.2018Notheggerzáloha preprava                    2 400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.12.2018LEONI Drahtzáloha cu lanko 5,00                    7 288,49  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.12.2018DEZAfaktúra smola doplatok                         13,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.12.2018PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       187,54  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.12.2018zamestnanci mzdy za november                 75 536,72  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.12.2018ČSOBbankový poplatok                         10,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018AIR Productsfaktúra vodík, prenájom                    4 141,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         46,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       102,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       130,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         35,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                         37,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       102,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Javisková technikazáloha opal.hroty                       662,54  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Parapetrolzáloha paramo hm                       583,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018VSH s..ro.záloha bedne                       516,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018TOPNADfaktúra preclenie vývoz                         25,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Juraj Hederafaktúra čist.kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Z+M servisfaktúra toner                         17,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Direct Parcel Distributionfaktúra preprava                    1 174,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018VSH s..ro.faktúra preprava                         24,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Conropfaktúra big bag                       468,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018HT Solutionfaktúra mesačný poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       328,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Peter Jarabicazáloha plechy                    2 421,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.12.2018Hydro Extrusionzáloha al profily                    2 160,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018zamestnanci zrážky zo mzdy                       189,75  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018VEMACOMfaktúra opr.has.prístroje                       384,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018REJA pcofaktúra strážna služba                    6 946,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Technik Slovakiafakúra zab.krízového riadenia                    4 008,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Odlesanfaktúra opr.stroja Hurco                    1 190,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Perforazáloha ťahokov nerezový                       108,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Up Slovenskozáloha dežanérky                    6 480,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018Miroslav Brnafaktúra servis auta                       288,65  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.12.2018SWANfaktúra hlasové služby                         89,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.12.2018ČSOBbankový poplatok                            0,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018odvodyza november                 69 660,67  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018cargo-partnerfaktúra preprava                       264,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018ZPA Pečkyfaktúra servis autoklavu                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018TECHNIPLUSSfaktúra diagnostika                       266,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018ProCarefaktúra zdravotná služba                       683,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       266,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Jančovič Pavolfaktúra školenie VZV                       200,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         58,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018AFINIS Groupzáloha okružok                       107,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Allianzfaktúra havarijné poistenie                    1 145,07  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Dalibor Bublafaktúra zemné práce                       115,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Allianzfaktúra havarijné poistenie                       109,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.12.2018Allianzfaktúra zákonné poistenie                       428,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.12.2018BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                    1 299,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.12.2018ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.1.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.1.2019ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.1.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.1.2019ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.1.2019zamestnanci za december 2018                 73 214,04  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.1.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       155,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.1.2019DEKORSKIvrátená platba                       360,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019ČSOBbankový poplatok                         25,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava EU                    1 020,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       138,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.1.2019GGP Metalpowderzáloha cu pr. CH M 14                    5 634,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.1.2019EUROFINS BELzáloha laboratorne práce                       570,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.1.2019DIA-Slovenskofaktúra dia kotúče                       235,38  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.1.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         64,81  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.1.2019Skládka kom.odpadufaktúra skládkovanie odpadu                       299,41  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.1.2019TOPNADfaktúra colné doklady                         25,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Graphite Týnzálohy grafit a tuha                    2 405,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019AIR Productsfaktúry vodík, dusík, prenájom                    2 932,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019HT Solutionfaktúra mesačný poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       400,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Alpha Industryzáloha sn pájka                       839,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         25,01  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       600,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Juraj Hederafaktúra čist.kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         20,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Notheggerzáloha preprava                    1 200,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         37,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019SWANfaktúra hlasové služby                         59,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    3 861,65  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    7 178,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019KOVEX UHfaktúra cu anody                       675,84  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 069,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019TOKOVzáloha plechy                       113,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019DLXzáloha sklotextit                         84,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       121,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019SOFTIPzáloha podpora mzdy                    1 132,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    2 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.1.2019ERWELzáloha pružiny                       566,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019PRECON s.r.o.faktúra izolácie                       164,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019DDS Tatraza zamestnanca                    1 986,61  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019Global Tunstenzáloha wolfram                    4 482,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019Favierzáloha izolácia                       355,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019TRIGO STORITIVEfaktúra servis a tech.testovanie                       673,55  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         56,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019Telekomfaktúra hlasové služby                       243,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019ERWELzáloha pružiny                       780,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.1.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                       677,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.1.2019Ulbrichzáloha molyko                    5 940,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.1.2019ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.2.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.2.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.2.2019L.G.Lavorazionifaktúra lamela                    1 085,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.2.2019TOGATO záloha pranie odevov                    1 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.2.2019Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                    1 490,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019GGP Metalpowderzáloha CH M 14                    5 508,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019GGP Metalpowderzáloha CH M 15                    5 508,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019GGP Metalpowderzáloha CH M 16                    5 508,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019GGP Metalpowderzáloha cu praš. FL                    5 784,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019ESETfaktúra antivirus                       317,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       137,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       485,65  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019TIREXfaktúra stojné                    1 350,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                         92,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Výskumný ústav zváračskýzáloha nikel práškový                    1 776,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Kovohuty Dolný Kubínzáloha cínový prach                    1 417,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019B.F.B správcovskáfaktúra paušálna náhrada nákl.                       242,28  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Výskumný ústav zváračskýzáloha nikel práškový                       888,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Graphite Týnzáloha tuha edm                       318,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019Schabmueller GmbHzáloha vypínací kolík                    1 289,37  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019TALUMfaktúra vypaľovanie materiálu                    5 120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2019ECKAzáloha zinok práškový                       656,25  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019TNT Expresszáloha colný dlh a popl.                       264,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019TOKOVfaktúra plechy                       417,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       190,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    3 808,63  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Cover3s s.r.o.faktúra dopl.krabice                            4,85  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019VSH s..ro.záloha drevené bedne                       824,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         53,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019AIR Productszáloha vodík, fakt.prenájom zásobník                    2 730,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Graphite Týnzáloha grafit                    2 706,45  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019DORLANDzáloha práškové olovo                    1 050,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       202,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Messer Tatragasfaktúra nájom fľaša oceľová                         31,87  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Ing. Juraj Halamafaktúra kysel.octová                         11,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Z+M servisfaktúra toner                         71,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019Ivan Miihaljevičzáloha al. odliatok                    1 164,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.2.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.2.2019zamestnanci mzdy 1/2019                 67 852,59  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.2.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       328,25  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.2.2019DDS Tatra bankydôchodkové poistenie                       159,95  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.2.2019DDS Tatra sympatiadôchodkové poistenie                    1 815,76  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.2.2019zv ozodborová organizácia                       245,25  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019VOMETzáloha čierna tlanina                    1 464,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       344,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019Hydro Extrusionzáloha al profily                       520,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019Profoundzáloha koks                 10 960,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019AIR Productsfaktúra prenájom tlak.fľaše                    1 130,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    8 838,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava EU                       511,45  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 078,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       677,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         57,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019TNT Expressfaktúra preclenie dovoz                            6,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         42,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       108,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       110,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019EUROFINS BELzáloha odpadová voda                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019Kooperatívazákonné poistenie TO 889DH                       115,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.2.2019HENSCHKEzáloha graf.blok                    3 636,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019LEONI Drahtzáloha cu lanko 4,00 mm                    2 082,05  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019AIR Productsfaktúra vodík                       213,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019GGP Metalpowderzáloha cu prašk. FFL2                    6 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                       100,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                         75,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019NEHLSEN-EKOzáloha odvoz odpadu                         75,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019TOWILAzáloha cu lanko 16                       328,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       158,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                         92,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019HT Solutionfaktúra poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         39,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019Autodoprava SEČfaktúra preprava                       425,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         83,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019TOKOVzáloha plechy                    1 526,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019TATRACHEMAzáloha denat. Lieh                       277,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         64,81  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019SOFTIPfaktúra konzultácie HR                       242,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019SWANfaktúra hlasové služby                       113,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019VOMETfaktúra čierna tkanina                       376,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019PREKABfaktúra cu káblik                       198,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019SERVIS CENTRUMzáloha riedidlo                       104,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019OQEMAzáloha chlorid sodný                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019OQEMAzáloha kys.citronova, aceton                       249,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    6 373,97  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       133,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.2.2019FORTISCHEMzáloha grafit z odpichu                         60,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.2.2019Ing. Pavel Geršivrat.záloha ponuk.kon.Octavia                    1 500,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       195,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    7 380,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       277,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019MICROWELLzáloha sensonar, nivosonar                    3 260,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       672,51  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         29,88  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019Allianzpoistenie majetok                    1 980,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019Allianzpoistenie zodp.za škodu                    2 223,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.2.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019DDS tatra bankyza január 2019                       144,69  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019DDS Tatra-Sympatiaza január 2019                    1 438,16  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019OZ KOVOodborová organizácia                       216,88  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019Alpha Industryzáloha cín                       864,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019Bamitopvrátený preddavok                       350,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019OQEMAzáloha kys.citronová a sírová                       148,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019OQEMAzáloha luvomaxx                       583,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019Kovohuty Dolný Kubínzáloha cínový prach                    1 417,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2019ČSOBbankovýpoplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Graphite Týnzáloha grafit                    4 470,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                         83,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Global Tunstenzáloha wolfram                    1 818,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019PREKABfaktúra cu káblik                    1 511,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       696,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019GGP Metalpowderzáloha cu prašk. CH M  14                    5 706,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019PANAS Toolsfaktúra frézovacie doštičky                       286,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019SVEGALfaktúra chs epoxy                       353,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019FORTISCHEMfaktúra doplatok gr.odpad                         18,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019B.F.B správcovskáfaktúra paušálna náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019NEHLSEN-EKOfaktúra dopl.odvoz odpadu                            6,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Autosevis Jakubfaktúra servisná prehl. TO 003DX                         81,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 153,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Notheggerzáloha preprava                    1 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019Z+M servisfaktúra toner                         17,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019DLX družstvozáloha sklotextit                         59,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019ERWELzáloha pružiny                       756,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.3.2019TOKOVzáloha plechy                       113,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.3.2019AIR Productsfaktúry prenájom a záloha vodík                    3 884,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019zamestnanci mzdy 2/2019                 77 100,45  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       295,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019John. P. Kummerzáloha epo-tek                       369,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019GGP Metalpowderzáloha cu prášk. FL                    5 856,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019Pragochemafaktúra pragogal                       326,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019KONEKTORY BRNO s.r.o.faktúra konektory                       871,07  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       656,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019LEONI Drahtzálohy cu lanko 5, drôt 0,112                    8 097,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         25,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019Ivan Miihaljevičzáloha al odliatok                       647,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019Juraj Hederafaktúra čist.kanalizácie                       150,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                            7,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    7 983,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
8.3.2019MAS-TRADINGzáloha bakelite 229                       686,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019ERWELzáloha pružiny                       523,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         39,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Ulbrichzáloha molyko                    6 396,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019OQEMAzáloha luvomaxx                       295,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         46,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         68,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Polytec PTzáloha solta bond                    2 010,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Kaufer SKfaktúra preprava                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava                       951,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019SWEPROzáloha čepeľ trojhranná                         51,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019NCH Slovakiafaktúra servis - manpower                       796,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019PALETA TOPzáloha bednaa                         66,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019HT Solutionfaktúra paušál.servisný poplatok                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019EUROFINS BELzáloha rozbor vzoriek OV                       570,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019OQEMAzáloha hydroxid sodný                    1 548,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       964,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019Ulbrichzáloha molyko                    2 169,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019GGP Metalpowderzáloha cu prašk. CH M 14                    5 706,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.3.2019AIR Productsfaktúra vodík                       442,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                       758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                         75,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019SWANfaktúra hlasové služby                         70,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019Z+M servisfaktúra toner                         59,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019Ing. Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019Messer Tatragaszáloha chlor techniký                         95,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019PentaCarbonzáloha sadze 991                    7 020,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.3.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.3.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         40,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Ivan Miihaljevičzáloha al odliatok                       647,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       242,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         42,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         26,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         42,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 111,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019STANCHEMzáloha antimon                       672,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019GGP Metalpowderzáloha cu praš. FFL2                    6 198,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         31,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019ČEZ Slovenkofaktúra elektrika                 17 186,79  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       389,85  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         64,81  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019ERWELzáloha pružiny                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019NCH Slovakiazáloha dc super drain                       288,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019UMYTEPzáloha čistiace služby                       810,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019OQEMAzáloha aceton                       444,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.3.2019Promotzáloha al profily                    1 185,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.3.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       233,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019PREKABfaktúra cu káblik                       138,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019Messer Tatragasfaktúra prenájm fliaš                         29,88  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019TOGATO záloha pranie odevov                    1 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019VSH s..ro.záloha bedne                       497,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019KONEKTORY BRNO s.r.o.faktúra konektory                       871,07  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
22.3.2019AIR Productszálohy dusík techn.a kvapalný                    1 747,63  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019Z+M servisfaktúra prenájom tlač.zariadenia                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    6 912,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019Z+M servisfaktúra prenájom tlač.zariadenia                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019ARMAT Slovakiazáloha ventil                         89,87  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019OZ KOVOodborová organizácia                       251,52  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019DDS Tatra bankyza február 2019                       152,75  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019DDS tatra Sympatiaza február 2019                    1 493,31  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         21,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019easythermzáloha regulátor                       238,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.3.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       111,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.3.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.3.2019ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.4.2019KONEKTORY BRNO s.r.o.faktúra konektory                       409,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.4.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                         83,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.4.2019Z+M servisfaktúra toner                         21,55  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
1.4.2019Z+M servisfaktúra toner                         23,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                    1 081,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019LEONI Drahtzáloha cu lanko 4 a 5                    7 027,54  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019SVEGALfaktúra chs epoxy                       353,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019UMYTEPfaktúra čistiace služby                       810,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       184,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019HT Solutionfaktúra mesačný poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019B.F.B správcovskáfaktúra paušálna náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 050,54  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.4.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       331,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                         60,96  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019AIR Productsfaktúra prenájom a vodík                    2 817,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019GGP Metalpowderzáloha cu prášk. FFL2                    3 153,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         94,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019OQEMAzáloha síra mletá                         43,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019Notheggerzáloha preprava                    1 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019DLX družstvozáloha sklotextit                       352,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019BestBolt s.r.o.záloha cu nit                       104,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019Cover3s s.r.o.faktúra dopl. Krabice                         12,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       182,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.4.2019Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019zamestnanci mzdy 3/2019                 72 686,97  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       251,37  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019AIR Productsfaktúra prenájom tlak.fľaše                    1 209,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                       667,26  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019ERWELzáloha pružiny                    1 343,69  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    8 838,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019NEHLSEN-EKOfaktúra odvoz odpadu                         72,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       918,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 463,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava                       799,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         28,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Peter Jarabicazáloha plechy                       800,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019Z+M servisfaktúr toner                         74,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
10.4.2019ČSOBbankový poplatok                         10,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019Karbotechnik faktúra uhlíková kefa                       788,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019Alpha Industryzáloha cín pájka                       856,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         26,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019Skládka kom.odpadufaktúra skládkovanie odpadu                       391,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019EUROFINS BELzáloha rozbor vzoriek OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                       101,11  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019SWANfaktúra hlasové služby                         84,04  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                       125,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.4.2019AIR Productsfaktúra vodík                       605,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         81,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       173,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Javisková technikazáloha opaľovacie hroty                    1 581,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019ČEZ Slovenkofaktúra elektrika                    7 660,02  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019ČEZ Slovenkofaktúra plyn                    2 338,04  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    6 300,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Promotzáloha al profily                    5 725,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019DDS Tatra - Sympatia doplatok dds Miroslav Herda                         99,81  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019Global Tunstenzáloha wolfram                    4 546,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
18.4.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       781,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.4.2016Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                       758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.4.2016Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                       758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         21,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       696,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019Polytec PTzáloha lepidlo soltabond                    3 460,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019LEONI Drahtzálohy cu lako a cu drôt 0,071                    4 555,89  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019STANCHEMzáloha al profily                    1 120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019DDS Tatra bankydôchodkové poistenie                       176,30  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019OZ KOVOodborová organizácia                       245,62  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019DDS Tatra - Sympatiadôchodkové poistenie                    1 668,27  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019BestBolt s.r.o.vrátený preplatok                         97,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019Z+M servisfaktúra tonery                         87,71  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.4.2019Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       245,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.4.2019ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.4.2019Z+M sevisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.4.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.4.2019DEZAzáloha smola                       627,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.4.2019Ulbrichzáloha molyko                    2 343,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.4.2019ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019DORLANDzáloha PbO práškové                    1 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019Grolmanzáloha sadze degussa d 101                    2 182,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019B.F.B správcovskáfaktúra paušálna náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       318,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019PREKABfaktúra cu káblik                       114,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 069,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019DLX družstvozáloha sklotextit                       345,71  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019GGP Metalpowderzáloha cu-pr. CH M 14, FL                    6 027,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019GGP Metalpowderzáloha cu.pr.nepas.                    1 926,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                    1 367,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.5.2019Graphite Týnzáloha grafit                    2 235,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019zamestnanci mzdy 4/2019                 75 741,43  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       238,25  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019GGP Metalpowderzáloha cu.pr.CH M 14, FL                    6 027,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019SGL Carbonzáloha graf.elektrody                    6 250,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019OQEMAzáloha kys.citronová                         45,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Kooperatívahavarijné poistenie TO 889DH                       115,93  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Z+M servisfaktúra toner                         13,01  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019HT Solutionfaktúra poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Direct Parcel Distributionfaktúra pripoist.balíkov do EU                       106,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       651,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019HT Solutionfaktúra prenájom server eso                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019PentaCarbonzáloha sadze N991                    8 424,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019GGP Metalpowderzáloha cu.pr. CH m 14, FL                    8 883,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Profoundzáloha koks                    7 830,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019AIR Productsfaktúry prenájom zariad.a fliaš                    2 662,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         55,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    8 553,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019EUROFINS BELzáloha rozbor vzoriek OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019VSH s.r.o.záloha drev.bedna                       934,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.5.2019Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                         29,81  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019SWANfaktúra hlasové služby                         86,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné a stočné                         99,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Západoslov.vodár.spol.záloha čist.nádrže pod ČOV                       700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019BestBolt s.r.o.záloha cu nit                         61,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019ČEZ Slovenskozálohe elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava do EU                       607,15  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Oqemazáloha aceton                       213,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       366,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019ESETfaktúra aintivirus                       317,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                         75,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       173,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Global Tunstenzáloha wolfram                       572,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.5.2019Peter Jarabicazáloha pelchy                       192,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019DEZAfaktúra smola doplatok                         42,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                         36,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019PREKABfaktúra cve káblik                         71,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019A-Z Abrasive s.r.o.faktúra brúsne kotúče                       942,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019Obrábanie kovovfaktúra brúsenie píly                         78,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019BETA-CARSzáloha prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.5.2019TOGATO záloha pranie odevov                    1 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.5.2019L&L.comfaktúra konzultačno porad.služby                 19 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.5.2019Kaufer SKfaktúra preprava                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.5.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.5.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.5.2019Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       232,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019Notheggerzáloha preprava                    1 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       686,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019OQEMAzáloha síra mletá                         14,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    6 624,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019TOKOV s.r.o.záloha plechy                       110,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019STANCHEMzáloha antimon                    1 120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            4,48  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019ČEZ Slovenskofaktúra elektrika                    6 784,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019AIR Productszáloha vodík                    1 243,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019HENSCHKEzáloha gr.blok EG75                    4 805,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.5.2019Graphite Týnzáloha tuha edm                         49,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       268,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019DDS Tatra bankydôchodkové poistenie                       184,91  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 723,23  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019OZ KOVOodborová organizácia                       233,66  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019UMYTEPzáloha čist.služby sprchy                       436,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019PROXYzáloha menič                       218,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019Z+M servisfaktúra toner                            7,56  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019ERWELzáloha pružiny                       612,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019Peter Jarabicazáloha ms pás                    3 136,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019Hydro Extrusionzáloha al profily                       153,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019ERWELzáloha pružiny                    1 685,76  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019Kaufer SKfaktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.5.2019OQEMAzáloha destilovaná voda                       600,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.5.2019ČSOBbankový popl                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2019Cover3s s.r.o.záloha krabice                       187,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2019Alpha Industryzáloha cín                       856,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2019TRIPSYzáloha viazacia páska                       115,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         79,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.5.2019ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.6.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019Kovohuty Dolný Kubínzáloha cínový prach                    1 405,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 194,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019Z+M servisfaktúra tonery                         65,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 157,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019BD Sensorszáloha tlakomer                       310,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019B.F.B správcovskáfaktúra paušál.náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019HT Solutionfaktúra prenájom server eso                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019HT Solutionfaktúra poplatok eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019Hydro Extrusionzáloha al.profily                    2 409,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019OQEMAzáloha síra mletá                         14,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       110,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       127,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       124,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019GGP Metalpowderzáloha cu pr. FL                    5 772,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019GGP Metalpowderzáloha cu pr. CH M 14                    5 622,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019GGP Metalpowderzáloha cu pr. CH M 14, FL                 11 394,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       229,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.6.2019PRECON s.r.o.faktúra sil.izolácie                       214,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2019Schabmueller GmbHfaktúra EG 355                       758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.6.2019Promotfaktúra dopl. Al.profily                       553,42  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019VOMETzáloha antikor.tkanina                       193,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         68,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019DORLANDzáloha prášk. Olovo                    1 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019TRIPSYfaktúra dopl.oceľ.páska                            2,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         20,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019ProCarefaktúra prac.zdrav.služba                       651,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019ERWELzáloha pružiny                    1 306,34  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019Direct Parcel Distributionfaktúra preprava EU                       537,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019Audia Diamentwerkzeugzáloha dia kotúče                       312,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019DEZAzáloha smola                       660,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
7.6.2019Schmidthammerzáloha vypínací kolík                       447,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2019zamestnanci mzdy 5/2019                 74 269,03  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.6.2019zamestnanci zrážky zo mzdy                       238,25  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019Ivan Miihaljevičzáloha al. odliatok                       980,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019Zapadosl.vod.spol.faktúra vodné a stočné                       167,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019MaM multimediafaktúra webhosting                         84,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019TOPNADfaktúra vyst.colných dokladov                       100,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019REJA pcofaktúra strážna služba                    8 838,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019EUROFINS BELzáloha vzorky OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019VSH s.r.o.záloha drevené bedne                       879,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019ČEZ Slovenskozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019ČEZ Slovenskozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019AIR Productsfaktúry prenájom fľaše, zásobníky                    3 227,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019Cover3s s.r.o.faktúra krabice doplatok                         18,73  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019ČEZ Slovenskofaktúra dopl. Elektrika                    1 809,74  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019Alfacable Slovakiazáloha pl.dut.seno                       105,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019LEONI Drahtzáloha cu drôt 0,112                    2 382,87  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
14.6.2019Polytec PTzáloha solta bond lepidlo                    5 700,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019UMYTEPfaktúra dopl.čist.sprchy                       611,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019Peter Jarabicazáloha plechy                       525,85  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019SWANfaktúra hlasové služby                       104,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 201,46  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019DLX družstvozáloha sklotextit                         60,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019KOH-I-NOORzáloha grafit                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.6.2019LEONI Drahtzáloha cu drôt 0,071                    4 986,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019OQEMAzáloha aceton                       213,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Slovak Telekomfaktúra hlasové služby                       249,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Messer Tatragasfaktúra prenájom fľaše                         19,44  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Up Slovenskozáloha dežanérky                    6 696,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Notheggerzáloha preprava                    1 800,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
21.6.2019Z+M servisfaktúra prenájom kyocera                            5,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019OZ KOVOodborová organizácia                       235,86  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019DDS Tatra bankydôchodkové poistenie                       194,07  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 550,95  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019BETA-CARSzáloha VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019VUB LeasingCNC                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         46,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         34,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       183,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                    1 392,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019Jan Resutikzáloha zváranie al profilov                       921,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                         46,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019cargo-partnerfaktúra preprava                       136,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019AIR Productszáloha vodík                    1 759,58  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019DORLANDzáloha PbO práškové                    1 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019OQEMAzáloha furfuryl alkohol                    1 526,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019Peter Jarabicazáloha plechy                    1 136,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
26.6.2019zamestnanci vrátené preplatky DDS                         99,22  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019TALUMfaktúra vypaľovanie materiálu                    8 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019AIR Productszáloha propan                       202,68  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019PRECON s.r.o.záloha silikonová izolácia                       668,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019Cover3s s.r.o.faktúra krabice                        321,12  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019OQEMAzáloha chlorid sodný                       156,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019OQEMAzáloha kyselina citronová                         45,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019Alpha Industryzáloha cín                       856,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.6.2019Z+M servisfaktúra tonery                         43,33  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.6.2019ČSOBbankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019A-Z Abrasive s.r.o.fa brúsne kotúče                    1 422,14  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019BEST Slowakia s.r.o.faktúra                       798,77  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019Peter Jarabica SERVIS METALzáloha plechy                       238,78  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019Hydro Extrusion Slovakia a.s.záloha al profily                         30,66  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    4 071,85  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019Direct Parcel Disribution SKfaktúra doprava                         11,27  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019OQEMA, s.r.o.faktúra materiál                       878,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       111,36  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       146,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                         60,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. C) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019Alfacable Slovakia s.r.o.záloha pl.dut.seno                       158,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019PentaCarbon GmbHfaktúra materiál                    8 424,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
4.7.2019AUDIA Diamentwerkzeug GmbHzáloha dia kotúče                       964,53  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019HT Solution s.r.o.faktúra server                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MESSER Tatragas s.r.o.faktúra materiál                         25,01  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019Direct Parcel Disribution SKfaktúra doprava                       631,87  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVmzda 6/2019                 66 511,11  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVPôžičky 2728 22                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVPôžičky 2728 23                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVIné exekúcie 3741 5                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVIné exekúcie 3741 11                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVIné exekúcie 3741 7                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVPôžičky 3741 12                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVIné exekúcie 3792 4                         50,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019MZDY ZAMESTNANCOVVýživné 2728 29                         50,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.faktúry prenájom a plyny                    2 292,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                       583,19  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019SWAN, a.s.faktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné                       129,62  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.7.2019REJA pco s.r.o.Fa strážna služba                    8 553,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.7.2019ČSOBbankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019Tokov s.r.o.faktúra plech                    1 786,15  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019PRECON s.r.o.faktúra izolácie                       378,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019KOH-I-NOOR Grafit s.r.o.faktúra materiál                       273,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019DEZAzáloha smola                    1 320,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019GGP Metalpowder AGzáloha materiál                    1 845,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019BestBolt s.r.o.záloha materiál                         61,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019Slovak Telekom, a.s.faktúra tel.hovory                       235,04  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019SWAN, a.s.faktúra hlasové služby                         77,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019OQEMA, s.r.o.záloha materiál                       918,60  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019Slovenský vodohospodársky
podnik
poplatok                    3 219,07  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019EUROFINSzáloha rozbor vzoriek OV                         91,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019KOVEX UHfaktúra materiál                       675,84  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019Environmentálny fondpoplatok                       195,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019Cargo-partnerfaktúra doprava                       288,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
15.7.2019perforazáloha ťahokov nerezový                       108,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019PREKAB, s.r.o.faktúry cu káblik                       608,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Peter Jarabica SERVIS METALzáloha plechy                    1 077,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Z+M servisfaktúra tonery                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Unionzdravotné poistenie                       935,95  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 33 959,97  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Dôverazdravotné poistenie                    5 171,14  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
19.7.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    7 890,40  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019LEONI Draht GmbHzáloha cu drôt/lanko                    4 368,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019BestBolt s.r.o.faktúra materiál                         40,57  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                       577,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Z+M servisprenájom tlačiarne                            3,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019MESSER Tatragas s.r.o.faktúra prenájom fľaše                         19,92  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Up Slovensko, s. r. o.záloha jedálne kupony                    6 560,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019ATep servis s.r.o.faktúra služby                       968,32  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Dôverazdravotné poistenie                    4 778,55  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       128,07  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    8 459,51  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Unionzdravotné poistenie                       893,33  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 448,65  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Sociálna poisťovňaSociálna poisťovňa                    2 315,88  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.7.2019Sociálna poisťovňaSociálna poisťovňa                 30 505,42  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2019VSH s.r.o.faktúra drevené bedne                       532,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       780,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2019Tokov s.r.o.faktúra plech                    3 336,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2019Spojene kartacovny a.s.faktúra za služby                       827,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.7.2019OZ KOVOodborová organizácia                       216,55  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.7.2019ČSOB bankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019ČEZ Slovenkozáloha elektrika                 20 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019Dušan SEIDLfaktúra školenie zváračov                       243,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019ČEZ Slovenkozáloha plyn                 15 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019ROTA plus s.r.o.faktúra                             6,99  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019TOGATO plus, s.r.o.záloha pranie odevov                         12,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019Pragochema, spol. s r.o.faktúra pragogal                         89,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.7.2019DEZAzáloha smola                         33,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019DELTA Consult, a.s.úschova a správa registratúrnych záznamov - 1. časť               135 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019KAUFER SK s.r.o.faktúra preprava                       144,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       132,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       110,64  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       123,24  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                         44,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019BETA-CARS s.r.o.faktúra prenájom VZV                       492,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019cargo-partner SR, s.r.o.faktúra doprava                         42,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019VUB Leasing35. splátka                    1 820,23  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 398,54  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       197,95  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019Okresný súd Nitrasúdny poplatok                         20,50  §87 ods. 2 písm. a) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019BFB správcovskáodmena zo speňaženia                    1 651,08  §87 ods. 2 písm. a) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.7.2019ČSOB bankový poplatok                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci doplatok odstupné                 13 442,87  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019TECHNIK Slovakia, s.r.o.faktúra zab.krízového vedenia - doplatok                 27 420,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019REJA pco s.r.o.Fa strážna služba                 16 263,72  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019HT Solution s.r.o.faktúra server                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci mzda 7/2019 + odstupné               289 085,43  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Pôžičky 2728 23                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Iné exekúcie 3733 1                       100,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Výživné 2728 29                         50,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Pôžičky 2728 22                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Iné exekúcie 3741 5                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Iné exekúcie 3741 11                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Iné exekúcie 3741 7                         20,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Pôžičky 3741 12                         15,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019zamestnanci Iné exekúcie 3792 4                         50,00  §87 ods. 2 písm. h) zákona  č. 7/2005 Z.z.
2.8.2019ČSOB bankový poplatok                         20,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
     
SPOLU v EUR            4 506 381,92    

Príloha č. 2:

Dátum VeriteľPrávny dôvod Výška  Poradie 
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 30 331,20  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 33 770,94  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 35 088,18  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                    1 787,35  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                    2 666,79  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019ČSOB bankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 34 993,76  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie               125 999,93  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 15 542,01  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.8.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 31 155,14  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.8.2019ČSOB bankový poplatok                            5,30  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019Daňový úraddane                       407,01  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                       223,96  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019zamestnanci mzda                       561,17  §87 ods. 2 písm. g) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019Dôverazdravotné poistenie                       112,00  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019zamestnanci mzda                    1 145,41  §87 ods. 2 písm. g) zákona  č. 7/2005 Z.z.
6.9.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                       702,29  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.9.2019DELTA Consult, a.s.úschova a správa registratúrnych záznamov - 2. časť                 75 000,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
16.9.2019TALUM faktúra vypaľovanie materiálu                 16 320,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
20.9.2019ČSOB bankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    7 391,72  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    6 336,47  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                 12 367,36  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    6 442,88  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                    7 595,99  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Všeobecná zdravotná poisťovňazdravotné poistenie                 29 210,49  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                    1 001,49  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                    1 024,97  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                       861,04  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                    3 643,09  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                       931,85  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Union poisťovňazdravotné poistenie                       924,57  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                    5 418,21  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                    5 080,20  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                    5 744,50  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                    6 202,87  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                 24 638,61  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019Dôverazdravotné poistenie                    7 431,46  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 754,04  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 710,57  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                 14 161,86  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 398,54  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 550,95  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Sympatiadôchodkové poistenie                    1 512,44  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       161,53  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       133,18  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       181,56  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       170,15  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                    1 740,03  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.9.2019DDS Tatra Bankydôchodkové poistenie                       183,02  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                            5,25  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019HT Solution s.r.o.faktúra server                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019Slovak Telekomfaktúra tel.hovory                         36,52  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019Okresný úrad Topoľčanypoplatok                       108,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019SCHABMULLER GMBHfaktúra doprava                       758,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019AIR Productsfaktúry prenájom a plyny                    1 108,06  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019AIR Productsfaktúry prenájom a plyny                       520,80  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
24.9.2019AIR Productsfaktúry prenájom a plyny                    1 096,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019TOPNADfaktúra doprava                       178,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019ProCarefaktúra zdravotná služba                       541,16  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Slovak Telekomfaktúra tel.hovory                       251,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019SWANfaktúra hlasové služby                         91,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Západoslov.vodár.spol.faktúra vodné                       129,62  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019DPDfaktúra doprava                       178,98  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Cargo-partner SRfaktúra doprava                       109,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Cargo-partner SRfaktúra doprava                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Z+M servisfaktúra toner                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019VSH s.r.o.faktúra drevené bedne                       272,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    3 940,82  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
27.9.2019Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarni                            3,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.9.2019ČSOB bankový poplatok                         16,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.10.2019Mesto Topoľčanydaň z nehnuteľnosti                 38 063,83  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Z+M servisfaktúra toner                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Ing. Miroslav Mauerfaktúra daňové poradenstvo                       120,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019SWANfaktúra hlasové služby                         46,79  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019SWANfaktúra internet                       168,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Z+M servisfaktúra toner                         49,75  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019SWANfaktúra hlasové služby                         65,94  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Z+M servisfaktúra prenájom tlačiarni                            3,28  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019HT Solution s.r.o.faktúra server                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Daňový úraddane                       131,63  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                       276,80  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019Dôverazdravotné poistenie                       112,00  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
25.10.2019zamestnanci Mzda                       561,17  §87 ods. 2 písm. g) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 26 044,30  §87 ods. 2 písm. l) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                    2 736,00  §87 ods. 2 písm. l) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                    5 472,00  §87 ods. 2 písm. l) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                    2 736,00  §87 ods. 2 písm. l) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.10.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 31 570,40  §87 ods. 2 písm. l) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.10.2019ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.10.2019ČSOB bankový poplatok                            8,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.11.2019ČSOB bankový poplatok                            0,20  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019Daňový úraddane                       131,63  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019zamestnanci Mzda                       561,17  §87 ods. 2 písm. g) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019Dôverazdravotné poistenie                       112,00  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                       276,80  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019VÚB Leasing, a. s.poplatok                         30,03  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019HT Solution s.r.o.faktúra server                       378,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.11.2019HT Solution s.r.o.faktúra eso                       606,13  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.11.2019ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
30.11.2019ČSOB vedenie účtu                            9,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.12.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
12.12.2019BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       247,32  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.12.2019ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.12.2019ČSOB vedenie účtu                            4,10  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
9.1.2020BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
17.1.2020Sociálna poisťovňadôchodkové poistenie                 42 604,41  §87 ods. 2 písm. i) zákona  č. 7/2005 Z.z.
23.1.2020Slovenský vodohospodársky podnikodber podzemnej vody                       996,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
31.1.2020ČSOB vedenie účtu                            5,70  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2020BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.3.2020Daňový úradomeškanie DPH                         30,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
3.2.2020ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
5.2.2020BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
28.2.2020ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
29.2.2020ČSOB vedenie účtu                            4,50  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.3.2020Daňový úradnepodanie daňového priznania                         30,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.3.2020BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
11.3.2020Daňový úradoneskorené podanie kontrolného výkazu                         10,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Dopravný úradsprávny poplatok                         33,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Daňový úradúhrada DPH                    1 865,08  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Daňový úradúhrada daň z príjmu                 33 428,88  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Daňový úradúhrada DPH                         28,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 ČSOB vedenie účtu                            4,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 BFB správcovskáfaktúra paušálná náhrada nákl.                       240,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Technik Slovakiafaktúra zab.krízového vedenia                    3 000,00  §87 ods. 2 písm. c) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 ČSOB bankový poplatok                            5,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 ČSOB vedenie účtu                            4,90  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Mesto Topoľčanydaň z nehnuteľnosti 2018                 25 966,83  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Mesto Topoľčanypoplatok za komunálny odpad 2019                    1 106,82  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Mesto Topoľčanypoplatok za komunálny odpad 2018                       702,38  §87 ods. 2 písm. k) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 Mesto Topoľčanynájom                       250,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
 BETA CARS, s.r.o.prenájom VZV 04/2018                         79,35  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
budúce pohľadávkyAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.doplatok poistného                            8,40  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
BFB správcovskáodmena správcu v výťažku zo speňaženia                 56 286,88  §87 ods. 2 písm. a) zákona  č. 7/2005 Z.z.
Okresný súd Nitrasúdny poplatok za rozvrh                     1 715,00  §87 ods. 2 písm. a) zákona  č. 7/2005 Z.z.
ČSOB náklady spojené s vedením a zrušením účtu                         60,00  §87 ods. 2 písm. e) zákona  č. 7/2005 Z.z.
     
SPOLU v EUR               855 456,39    

Príloha č. 3:

Pohľadávka č.Veriteľ Aktuálne zistené Poznámka / poradiePodiel na výťažkuPodiel na výťažku - zaokr. na 2 des. miesta
1Air Consulting, spol. s r.o.                                           188,88 €                0,4170 €            0,42 €
2Air Consulting, spol. s r.o.                                        1 167,62 €                2,5778 €            2,58 €
3Air Consulting, spol. s r.o.                                           766,60 €                1,6924 €            1,69 €
4Air Consulting, spol. s r.o.                                           520,80 €                1,1498 €            1,15 €
5Air Consulting, spol. s r.o.                                        1 044,00 €                2,3048 €            2,30 €
6Air Consulting, spol. s r.o.                                        1 037,92 €                2,2914 €            2,29 €
7Air Consulting, spol. s r.o.                                           877,76 €                1,9378 €            1,94 €
8Air Consulting, spol. s r.o.                                           760,80 €                1,6796 €            1,68 €
9Air Consulting, spol. s r.o.                                        1 044,00 €                2,3048 €            2,30 €
10Air Consulting, spol. s r.o.                                           520,80 €                1,1498 €            1,15 €
11Air Consulting, spol. s r.o.                                           147,05 €                0,3246 €            0,32 €
12Air Consulting, spol. s r.o.                                        1 672,58 €                3,6926 €            3,69 €
13Air Consulting, spol. s r.o.                                           717,30 €                1,5836 €            1,58 €
14Air Consulting, spol. s r.o.                                             40,00 €                0,0883 €            0,09 €
15Arnošt Müller                                        1 972,90 €                4,3556 €            4,36 €
16BAMITOP spol. s r.o.                                      17 073,50 €              37,6933 €          37,69 €
17Berendsen Textil Servis s. r. o.                                      12 253,52 €              27,0522 €          27,05 €
18BEST - Slowakia, s.r.o.                                        2 119,02 €                4,6782 €            4,68 €
19BEST - Slowakia, s.r.o.                                           103,92 €                0,2294 €            0,23 €
20BestBolt s.r.o.                                           158,10 €                0,3490 €            0,35 €
21BestBolt s.r.o.                                               8,14 €                0,0180 €            0,02 €
22BestBolt s.r.o.                                           232,56 €                0,5134 €            0,51 €
23BestBolt s.r.o.                                           138,60 €                0,3060 €            0,31 €
24BestBolt s.r.o.                                           216,12 €                0,4771 €            0,48 €
25BestBolt s.r.o.                                           155,04 €                0,3423 €            0,34 €
26BestBolt s.r.o.                                           322,60 €                0,7122 €            0,71 €
27BestBolt s.r.o.                                           108,72 €                0,2400 €            0,24 €
28BestBolt s.r.o.                                           136,56 €                0,3015 €            0,30 €
38Böllhoff GmbH.                                        2 128,40 €                4,6989 €            4,70 €
39Ingred, s.r.o.                                      26 606,85 €              58,7402 €          58,74 €
40Ingred, s.r.o.                                      25 835,48 €              57,0373 €          57,04 €
41Ingred, s.r.o.                                      28 240,61 €              62,3471 €          62,35 €
42Ingred, s.r.o.                                        6 229,08 €              13,7520 €          13,75 €
43Ingred, s.r.o.                                      15 644,39 €              34,5383 €          34,54 €
44Ingred, s.r.o.                                      31 905,58 €              70,4383 €          70,44 €
45Ingred, s.r.o.                                      29 589,64 €              65,3254 €          65,33 €
46Ingred, s.r.o.                                      30 395,29 €              67,1040 €          67,10 €
47EsedFin, s.r.o.                                        2 733,67 €                6,0352 €            6,04 €
48Cover 3S, s.r.o.                                           730,40 €                1,6125 €            1,61 €
49Cover 3S, s.r.o.                                           419,50 €                0,9261 €            0,93 €
53DELUX ZPS s.r.o.                                        1 146,32 €                2,5307 €            2,53 €
54DELUX ZPS s.r.o.                                           506,83 €                1,1189 €            1,12 €
55DELUX ZPS s.r.o.                                           361,54 €                0,7982 €            0,80 €
56DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                           586,03 €                1,2938 €            1,29 €
57DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                             89,86 €                0,1984 €            0,20 €
58DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                           194,38 €                0,4291 €            0,43 €
59DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                           449,69 €                0,9928 €            0,99 €
60DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                           214,88 €                0,4744 €            0,47 €
61DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                           141,42 €                0,3122 €            0,31 €
62DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.                                             31,10 €                0,0687 €            0,07 €
63DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.                                        6 271,80 €              13,8463 €          13,85 €
64DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.                                        6 346,40 €              14,0110 €          14,01 €
65DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.                                        5 562,79 €              12,2810 €          12,28 €
66DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.                                        5 849,07 €              12,9131 €          12,91 €
67Environmentálny fond                                        5 000,00 €              11,0386 €          11,04 €
68ERWEL s.r.o.                                           385,25 €                0,8505 €            0,85 €
69ERWEL s.r.o.                                           149,46 €                0,3300 €            0,33 €
70ERWEL s.r.o.                                        1 039,62 €                2,2952 €            2,30 €
71ERWEL s.r.o.                                           144,89 €                0,3199 €            0,32 €
72ERWEL s.r.o.                                        2 627,26 €                5,8002 €            5,80 €
73ERWEL s.r.o.                                        2 675,02 €                5,9057 €            5,91 €
74ERWEL s.r.o.                                           851,43 €                1,8797 €            1,88 €
75ERWEL s.r.o.                                        5 167,07 €              11,4074 €          11,41 €
76ERWEL s.r.o.                                      10 489,15 €              23,1570 €          23,16 €
77EXIMBANKA SR                                           259,76 €                0,5735 €            0,57 €
78EXIMBANKA SR                                             15,20 €                0,0336 €            0,03 €
81Graphite Týn, spol. s r.o.                                        4 470,00 €                9,8685 €            9,87 €
82Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge                                        1 088,88 €                2,4039 €            2,40 €
83HT Solution s.r.o.                                        1 898,19 €                4,1907 €            4,19 €
84HT Solution s.r.o.                                           653,72 €                1,4432 €            1,44 €
85HT Solution s.r.o.                                           651,73 €                1,4388 €            1,44 €
86HT Solution s.r.o.                                           649,06 €                1,4329 €            1,43 €
87HT Solution s.r.o.                                           646,61 €                1,4275 €            1,43 €
88HT Solution s.r.o.                                           643,92 €                1,4216 €            1,42 €
89HT Solution s.r.o.                                           651,78 €                1,4389 €            1,44 €
90HT Solution s.r.o.                                           649,04 €                1,4329 €            1,43 €
91HT Solution s.r.o.                                           646,63 €                1,4276 €            1,43 €
92HT Solution s.r.o.                                           505,11 €                1,1151 €            1,12 €
106Institut pro testování a certifikaci, a. s.                                           560,00 €                1,2363 €            1,24 €
107JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o.                                        1 581,36 €                3,4912 €            3,49 €
108JUDr. Margita Kytnarová                                           998,75 €                2,2050 €            2,20 €
123KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa                                        5 474,73 €              12,0866 €          12,09 €
126Ladicky s. r. o.                                           160,00 €                0,3532 €            0,35 €
127Ladicky s. r. o.                                           160,00 €                0,3532 €            0,35 €
128Ladicky s. r. o.                                           160,00 €                0,3532 €            0,35 €
129Ladicky s. r. o.                                           160,00 €                0,3532 €            0,35 €
130Ladicky s. r. o.                                           160,00 €                0,3532 €            0,35 €
131Leoš Šimunek                                           514,56 €                1,1360 €            1,14 €
132Leoš Šimunek                                        2 925,04 €                6,4576 €            6,46 €
133Leoš Šimunek                                             40,00 €                0,0883 €            0,09 €
134Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             24,92 €                0,0550 €            0,06 €
135Messer Tatragas, spol. s r.o.                                           190,68 €                0,4210 €            0,42 €
136Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             19,30 €                0,0426 €            0,04 €
137Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             20,90 €                0,0461 €            0,05 €
138Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             24,12 €                0,0532 €            0,05 €
139Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             25,73 €                0,0568 €            0,06 €
140Messer Tatragas, spol. s r.o.                                             24,12 €                0,0532 €            0,05 €
143Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky                                    188 494,93 €Pôvodná uznaná výška: 198 411,51 €
Rozsah uspokojenia: 9 916,58 €
           416,1422 €        416,14 €
144NCH SLOVAKIA s.r.o.                                           796,66 €                1,7588 €            1,76 €
145NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                           134,52 €                0,2970 €            0,30 €
146NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                           127,70 €                0,2819 €            0,28 €
147NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                             57,05 €                0,1259 €            0,13 €
148NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                             61,84 €                0,1365 €            0,14 €
149NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                             45,13 €                0,0996 €            0,10 €
150NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                           126,14 €                0,2785 €            0,28 €
151NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                             62,38 €                0,1377 €            0,14 €
152NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.                                           119,22 €                0,2632 €            0,26 €
153NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.                                      12 183,81 €              26,8983 €          26,90 €
154Nothegger System Logistic s.r.o.                                           192,00 €                0,4239 €            0,42 €
155Nothegger System Logistic s.r.o.                                           204,00 €                0,4504 €            0,45 €
156Nothegger System Logistic s.r.o.                                           156,00 €                0,3444 €            0,34 €
157Nothegger System Logistic s.r.o.                                           108,00 €                0,2384 €            0,24 €
158Nothegger System Logistic s.r.o.                                           264,00 €                0,5828 €            0,58 €
159Nothegger System Logistic s.r.o.                                           132,00 €                0,2914 €            0,29 €
160Nothegger System Logistic s.r.o.                                           108,00 €                0,2384 €            0,24 €
161Nothegger System Logistic s.r.o.                                           432,00 €                0,9537 €            0,95 €
162Nothegger System Logistic s.r.o.                                           216,00 €                0,4769 €            0,48 €
163Nothegger System Logistic s.r.o.                                           144,00 €                0,3179 €            0,32 €
164Nothegger System Logistic s.r.o.                                           108,00 €                0,2384 €            0,24 €
165Nothegger System Logistic s.r.o.                                             60,00 €                0,1325 €            0,13 €
166Nothegger System Logistic s.r.o.                                             84,00 €                0,1854 €            0,19 €
168Nothegger System Logistic s.r.o.                                           312,00 €                0,6888 €            0,69 €
169OQEMA, s.r.o.                                           115,20 €                0,2543 €            0,25 €
170OQEMA, s.r.o.                                        2 136,96 €                4,7178 €            4,72 €
171OQEMA, s.r.o.                                        4 492,80 €                9,9188 €            9,92 €
172OQEMA, s.r.o.                                        2 638,80 €                5,8257 €            5,83 €
173OQEMA, s.r.o.                                        1 638,96 €                3,6183 €            3,62 €
174OQEMA, s.r.o.                                           132,00 €                0,2914 €            0,29 €
175PARAPETROL a.s.                                             70,80 €                0,1563 €            0,16 €
176PARAPETROL a.s.                                           475,20 €                1,0491 €            1,05 €
177Peter Jarabica - SERVIS METAL                                        7 540,49 €              16,6472 €          16,65 €
178PFS, a.s.                                        2 457,08 €                5,4245 €            5,42 €
179PMB Slovakia, s. r. o.                                           637,30 €                1,4070 €            1,41 €
180PMB Slovakia, s. r. o.                                           330,24 €                0,7291 €            0,73 €
181PMB Slovakia, s. r. o.                                           798,00 €                1,7618 €            1,76 €
182PMB Slovakia, s. r. o.                                           904,80 €                1,9975 €            2,00 €
183PRECON s.r.o.                                        1 949,79 €                4,3046 €            4,30 €
184PROFOUND s.r.o.                                      18 548,28 €              40,9492 €          40,95 €
185REFLEX SK, s.r.o.                                           240,00 €                0,5299 €            0,53 €
186REJA pco s.r.o.                                        3 665,42 €                8,0922 €            8,09 €
187REJA pco s.r.o.                                        5 707,83 €              12,6012 €          12,60 €
188REJA pco s.r.o.                                        4 823,95 €              10,6499 €          10,65 €
189REJA pco s.r.o.                                        4 933,89 €              10,8926 €          10,89 €
190REJA pco s.r.o.                                        2 361,99 €                5,2146 €            5,21 €
191REMESPLUS, s.r.o.                                           908,95 €                2,0067 €            2,01 €
192REMESPLUS, s.r.o.                                           295,56 €                0,6525 €            0,65 €
193REMESPLUS, s.r.o.                                           343,32 €                0,7580 €            0,76 €
195SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik                                           708,64 €                1,5645 €            1,56 €
196SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik                                           200,00 €                0,4415 €            0,44 €
197Sociálna poisťovňa                                      42 195,19 €              93,1548 €          93,15 €
198Sociálna poisťovňa                                        2 010,77 €                4,4392 €            4,44 €
199Sociálna poisťovňa                                      22 809,72 €              50,3573 €          50,36 €
200Sociálna poisťovňa                                      46 212,93 €            102,0248 €        102,02 €
201SOFTIP, a. s.                                           170,40 €                0,3762 €            0,38 €
202SOFTIP, a. s.                                           377,41 €                0,8332 €            0,83 €
203TOKOV, spol. s r.o.                                        1 089,12 €                2,4045 €            2,40 €
204TOKOV, spol. s r.o.                                           645,08 €                1,4241 €            1,42 €
205TOKOV, spol. s r.o.                                        1 083,36 €                2,3917 €            2,39 €
206TOKOV, spol. s r.o.                                           110,88 €                0,2448 €            0,24 €
207TVP Trade s. r. o.                                        5 712,00 €              12,6104 €          12,61 €
208Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                        1 037,05 €                2,2895 €            2,29 €
209Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                           971,83 €                2,1455 €            2,15 €
210Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                           901,65 €                1,9906 €            1,99 €
211Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                           913,61 €                2,0170 €            2,02 €
212Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV                                        2 485,83 €                5,4880 €            5,49 €
213VEGUM a. s.                                        2 721,71 €                6,0087 €            6,01 €
214VEGUM a. s.                                        1 682,21 €                3,7138 €            3,71 €
215Viessmann, s.r.o.                                           804,99 €                1,7772 €            1,78 €
216Viessmann, s.r.o.                                           392,25 €                0,8660 €            0,87 €
217Viessmann, s.r.o.                                           817,28 €                1,8043 €            1,80 €
218Viessmann, s.r.o.                                           136,05 €                0,3004 €            0,30 €
219VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.                                        2 713,10 €Pôvodná uznaná výška: 9409,40 €
Rozsah uspokojenia: 6 696,30 €, deň uspokojenia: 31. 7. 2019
               5,9897 €            5,99 €
220Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                      12 504,61 €              27,6066 €          27,61 €
221Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                      11 590,61 €              25,5887 €          25,59 €
222Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                        9 980,37 €              22,0338 €          22,03 €
238Výskumný ústav zváračský-Priemyselný inštitút SR                                        1 096,60 €                2,4210 €            2,42 €
239Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.                                           145,57 €                0,3214 €            0,32 €
240Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.                                           142,67 €                0,3150 €            0,31 €
241FINECO spol. s r.o.                                        2 400,00 €                5,2985 €            5,30 €
242EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.                                           319,20 €                0,7047 €            0,70 €
243EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.                                           159,60 €                0,3524 €            0,35 €
244Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
245Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
246Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
247Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
248Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
249Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
250Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
251Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
252Dušan Macho                                           684,00 €                1,5101 €            1,51 €
253INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.                                             48,70 €                0,1075 €            0,11 €
254INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.                                             45,63 €                0,1007 €            0,10 €
255RESORBENT, s.r.o.                                           251,80 €                0,5559 €            0,56 €
256BETA - CARS, s. r. o.                                           412,65 €                0,9110 €            0,91 €
257VÚB Leasing, a. s.                                      82 608,50 €            182,3756 €        182,38 €
258Environmentálny fond                                             78,32 €                0,1729 €            0,17 €
259ROTANEO s.r.o.                                        6 342,58 €              14,0026 €          14,00 €
260VSH s.r.o.                                        1 022,80 €                2,2580 €            2,26 €
261VSH s.r.o.                                           105,12 €                0,2321 €            0,23 €
262VSH s.r.o.                                        1 649,04 €                3,6406 €            3,64 €
263VSH s.r.o.                                        1 275,60 €                2,8162 €            2,82 €
264VSH s.r.o.                                           991,80 €                2,1896 €            2,19 €
265VSH s.r.o.                                        1 557,36 €                3,4382 €            3,44 €
266VSH s.r.o.                                           127,20 €                0,2808 €            0,28 €
267VSH s.r.o.                                        1 149,00 €                2,5367 €            2,54 €
268VSH s.r.o.                                           336,00 €                0,7418 €            0,74 €
269VSH s.r.o.                                        1 186,20 €                2,6188 €            2,62 €
270VSH s.r.o.                                           117,60 €                0,2596 €            0,26 €
271VSH s.r.o.                                           660,00 €                1,4571 €            1,46 €
272VSH s.r.o.                                        1 462,80 €                3,2294 €            3,23 €
273VSH s.r.o.                                           858,60 €                1,8955 €            1,90 €
274VSH s.r.o.                                        1 049,76 €                2,3176 €            2,32 €
275Štefan Seč                                        1 525,00 €                3,3668 €            3,37 €
276Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                      10 711,56 €              23,6480 €          23,65 €
277Noella Trade s.r.o.                                           312,00 €                0,6888 €            0,69 €
278Noella Trade s.r.o.                                           300,00 €                0,6623 €            0,66 €
279VEMACOM 2000, s.r.o.                                        1 102,80 €                2,4347 €            2,43 €
280OLD HEROLD, s.r.o.                                           270,71 €                0,5976 €            0,60 €
281Ing. Dušan Lúčanský,CSc. - EKOL-TECH                                           400,00 €                0,8831 €            0,88 €
282SELOS, s.r.o.                                           247,77 €                0,5470 €            0,55 €
283Ing. Edita Slabejová - EMEX o.z.                                      12 200,17 €              26,9344 €          26,93 €
284Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.                                        1 275,32 €                2,8155 €            2,82 €
285TÜV NORD Slovakia, s.r.o.                                        3 834,00 €                8,4644 €            8,46 €
286SCHENKER s.r.o.                                             68,95 €                0,1522 €            0,15 €
287SCHENKER s.r.o.                                             36,02 €                0,0795 €            0,08 €
288SCHENKER s.r.o.                                             18,35 €                0,0405 €            0,04 €
289SCHENKER s.r.o.                                             97,03 €                0,2142 €            0,21 €
290SCHENKER s.r.o.                                           100,34 €                0,2215 €            0,22 €
291SCHENKER s.r.o.                                             18,35 €                0,0405 €            0,04 €
292SCHENKER s.r.o.                                             58,16 €                0,1284 €            0,13 €
307Environmentálny fond                                        5 004,20 €              11,0478 €          11,05 €
308NATUR-PACK, a.s.                                             53,79 €                0,1188 €            0,12 €
309TNT Express Worldwide spol. s r.o.                                           263,50 €                0,5817 €            0,58 €
310TNT Express Worldwide spol. s r.o.                                           130,56 €                0,2882 €            0,29 €
311TNT Express Worldwide spol. s r.o.                                           136,08 €                0,3004 €            0,30 €
312FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.                                        1 451,50 €                3,2045 €            3,20 €
313SCHENKER s.r.o.                                           286,51 €                0,6325 €            0,63 €
314SCHENKER s.r.o.                                             91,32 €                0,2016 €            0,20 €
315SCHENKER s.r.o.                                             58,16 €                0,1284 €            0,13 €
                                      928 563,89 €             2 050,00 €     2 050,00 €