Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 123 z roku 2020 dňa 29.6.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 23.07.2020 o 10,00 hod., v priestoroch zimného štadióna, na ul. M. R. Štefánika 58, Detva.

Program schôdze:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
 3. Voľba veriteľského výboru
 4. Hlasovanie v zmysle § 36 Zákona č. 5/2007 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
 5. Ukončenie schôdze

Prezentácia veriteľov sa začína o 9,00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc notársky overenú, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

V Detve, dňa 25.06.2020

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty