Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2020 dňa 8.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  dňa 23.06.2020 bola doručená prihláška pohľadávky

veriteľa Karlovarské minerální vody, a.s. , IČO: 14706725, Horova 1361/3, Karlovy Vary, Česká republika          je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom              5710      vo výške                 816,74 €

pod poradovým číslom               5711      vo výške                398,40 €

pod poradovým číslom               5712      vo výške                166,00 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty