Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522  Topoľčany
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2020 dňa 10.7.2020
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Zápisnica z hlasovania per rollam o konečnom znení rozvrhu všeobecnej podstaty veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31412432, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006,  značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany.

Miesto vyhodnotenia hlasovania: sídlo spoločnosti Ingred, s.r.o., Lužná 6, 851 04 Bratislava.

Čas konania:  06. 07. 2020, o 15:00 hod.

Zúčastnení veritelia oprávnení hlasovať:

1. Predseda veriteľského výboru: Ingred, s.r.o., so sídlom Lužná 3921/6, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 48079103,

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 

3.  REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

4. HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 851 01, Bratislava,

5. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava.

Program:

1.   vyhodnotenie hlasovania veriteľského výboru spôsobom „per rollam“ o predloženom znení konečného rozvrhu všeobecnej podstaty,

2.  uznesenie.

Ad 1. Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali o správcom predloženom znení konečného rozvrhu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 04. 06. 2020, pričom v znení konečného rozvrhu všeobecnej podstaty bola vykonaná úprava znenia správcom tak, že toto bolo predsedovi VV a členom VV predložené dňa 16. 06. 2020.

O predloženom znení konečného rozvrhu všeobecnej podstaty hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

Ingred, s.r.o., so sídlom Lužná 3921/6, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 48079103, zastúpená JUDr. Ľudmila Dohnalová, advokát, sídlo a korešpondenčná adresa: Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, pracovisko Jelšová 1149, 900 46 Most pri Bratislave, podľa poverenia,

ZA schválenie konečného rozvrhu všeobecnej podstaty,

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35942436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

ZA schválenie konečného rozvrhu všeobecnej podstaty,

REJA pco s.r.o., IČO: 48041629, Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13. 07. 1989, Hlboká 77, 949 01 Nitra, na základe plnej moci,

ZA schválenie konečného rozvrhu všeobecnej podstaty,

HT Solution s.r.o., IČO: 36700746, Einsteinova 25, 851 01, Bratislava, zast. Nexend, s. r. o., zast. Richardom Bednárikom, nar. 13. 07. 1989, Hlboká 77, 949 01 Nitra, na základe plnej moci,

ZA schválenie konečného rozvrhu všeobecnej podstaty,

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Alena Gajdošová, podľa plnej moci,

PROTI schváleniu konečného rozvrhu všeobecnej podstaty.

Ad 2. Na základe vykonaného hlasovania o predloženom znení konečného rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu ELEKTROKARBON a.s. v konkurze, veriteľský výbor prijíma uznesenie: veriteľský výbor schvaľuje znenie konečného rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu ELEKTROKARBON a.s. v konkurze, a to znenie predložené členom veriteľského výboru dňa 16. 06. 2020.

Hlasovanie: Za: 4 hlasy, proti: 1 hlas, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov.

V Bratislave dňa 06. 07. 2020

za predsedu veriteľského výboru Mgr. Miloš Ágg