Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2020 dňa 17.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 02.07.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

veriteľa Inžinierske služby, spol. s r.o., IČO: 45633771,  Komenského 19, 036 01 Martin je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom              5724      vo výške                417,04 €

veriteľa GU Slovensko, s.r.o., IČO: 35793708,  Priemyselný park Nitra, Dolné Hony, 951 41 Lužianky je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5725      vo výške                350,15 €

pod poradovým číslom      5726      vo výške                865,77 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty