Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2020 dňa 17.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 07.07.2020 bola doručená prihláška pohľadávky

veriteľa KL Logistic Service spol s r.o., IČO: 450477668, ul. Esterháziovcov 32/3192,  92401 Galanta je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5752      vo výške                   585,58 €

pod poradovým číslom      5753      vo výške                   542,26 €

pod poradovým číslom      5754      vo výške                   247,09 €

pod poradovým číslom      5755      vo výške                2 634,33 €

pod poradovým číslom      5756      vo výške                1 296,84 €

pod poradovým číslom      5757      vo výške                1 361,63 €

pod poradovým číslom      5758      vo výške                1 574,03 €

pod poradovým číslom      5759      vo výške                   970,63 €

pod poradovým číslom      5760      vo výške                1 993,92 €

pod poradovým číslom      5761      vo výške                1 476,26 €

pod poradovým číslom      5762      vo výške                   709,26 €

pod poradovým číslom      5763      vo výške                3 860,81 €

pod poradovým číslom      5764      vo výške                2 777,74 €

pod poradovým číslom      5765      vo výške                2 322,25 €

pod poradovým číslom      5766      vo výške                3 246,19 €

pod poradovým číslom      5767      vo výške                1 691,84 €

pod poradovým číslom      5768      vo výške                1 744,55 €

pod poradovým číslom      5769      vo výške                1 559,00 €

pod poradovým číslom      5770      vo výške                   869,93 €

pod poradovým číslom      5771      vo výške                2 037,45 €

pod poradovým číslom      5772      vo výške                1 559,00 €

pod poradovým číslom      5773      vo výške                4 390,58 €

pod poradovým číslom      5774      vo výške                1 974,72 €

pod poradovým číslom      5775      vo výške                2 478,74 €

pod poradovým číslom      5776      vo výške                4 390,58 €

pod poradovým číslom      5777      vo výške                1 154,04 €

pod poradovým číslom      5778      vo výške                1 154,04 €

pod poradovým číslom      5779      vo výške                3 394,28 €

pod poradovým číslom      5780      vo výške                3 589,53 €

pod poradovým číslom      5781      vo výške                2 256,24 €

pod poradovým číslom      5782      vo výške                2 256,24 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty