Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2020 dňa 22.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S,týmto oznamuje, žepreraďuje súpisové zložky majetku zverejené v Obchodnom vestníku č. 50/2020, dňa 12.03.2020, pod K022914 (pod por. c. 1 – 5816) tvoriace všeobecnú podstatu do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., IČO: 31 325 416, Žižkov 11, 811 02 Bratislava.

V Detve, dňa 10.07.2020

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty