Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26K/20/2018

Agrostav SK s. r .o.

 • Úpadca Agrostav SK s. r .o.
  IČO: 45416711
  Južná trieda 93 / 0
  04001  Košice
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2020 dňa 31.7.2020
 • Spisová značka - súd 26K/20/2018
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 26K/20/2018 S832
Text

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Agrostav SK, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 416 711, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

 

VÁHOSTAV - SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, v celkovej sume 16 185,98EUR,

 

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

 

 

JUDr. Marek Radačovský, správca