Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/6/2018

STEEL TRANS s.r.o.

 • Úpadca STEEL TRANS s.r.o.
  IČO: 31674160
  Rozvojová 2
  04001  Košice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2020 dňa 31.7.2020
 • Spisová značka - súd 30K/6/2018
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/6/2018 S1714
Text

Úpadca:

STEEL TRANS s.r.o.

Sp. zn.:

30K/6/2018

sídlo:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Zn. správcu:

S1714

IČO:

31 674 160

Zn. správcovského spisu:

30K/6/2018 S1714

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu  

STEEL TRANS s.r.o.

konanej v súlade s § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") 

 

Úpadca:                                   STEEL TRANS s.r.o.

so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice - mestská časť Juh

IČO: 31 674 160

Správca:                                  JUDr. Ján Bodnár, správca

Značka správcu:                      S1714

Súd vedúci konanie:               Okresný súd Košice I

Spisová značka:                      30K/6/2018

 

Zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu STEEL TRANS s.r.o. bolo zvolané predsedom veriteľského výboru, a to na základe žiadosti správcu o uloženie odporúčania k ďalšiemu postupu.

Členovia veriteľského výboru prítomní podľa § 38 ods. 3 ZKR:

 • Daňový úrad Košice (zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s.)
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Program zasadnutia veriteľského výboru:

 1. Otvorenie
 2. Udelenie odporúčania správcovi
 3. Záver

 

1) Otvorenie

Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade s § 38 ods. 2 ZKR konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný vzhľadom na prítomnosť väčšiny jeho členov v zmysle § 38 ods. 3 ZKR.

 

2) Udelenie odporúčania správcovi

Predseda veriteľského výboru informoval členov veriteľského výboru o žiadosti správcu zo dňa 17.07.2020 o uloženie odporúčania k ďalšiemu postupu.

Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:

Uznesenie

Veriteľský výbor ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu STEEL TRANS s.r.o., odporúča správcovi majetku úpadcu v nadväznosti na predloženú písomnú dokumentáciu, neuplatňovať voči konateľovi úpadcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

O vyššie uvedenom uznesení prebehlo hlasovanie per rollam podľa § 38 ods. 3 ZKR, ktorého výsledky sú nasledovné:

Za prijatie uznesenia:            2

Proti prijatiu uznesenia:         0

Zdržal sa:                              0

 

Bolo prijaté uznesenie:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu STEEL TRANS s.r.o., odporúča správcovi majetku úpadcu v nadväznosti na predloženú písomnú dokumentáciu, neuplatňovať voči konateľovi úpadcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

 

3) Záver

Nakoľko bol program zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako aj jeho predseda nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam, predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 28.7.2020

 

                                                                       _____________________________

                                                                                 Daňový úrad Košice

                                                                            predseda veriteľského výboru

                                                                   (zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s.)