Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1.Investiční,s.r.o.

 • Úpadca 1.Investiční,s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46   Most pri Bratislave
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2020 dňa 25.9.2020
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019 - S1230
Text

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu: 1.Investiční,s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej 45 - dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledujúca pohľadávka:

Veriteľ: Jozefína Fabíny, rod. Štofková, Pod rožkami 19, Družstevná pri Hornáde

Prihlásená suma: 91.740,44,- Eur

Právny dôvod ( podmienená pohľadávka) : žaloba o náhradu mzdy