Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/63/2019

1. Investiční s.r.o.

 • Úpadca 1. Investiční s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  900 46   Most pri Bratislave
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2020 dňa 1.10.2020
 • Spisová značka - súd 37K/63/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/63/2019-S1230
Text

Oznam správcu úpadcu: : 1.Investiční,s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619

Správca konkurznej podstaty úpadcu : 1.Investiční,s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619, č. k. 37K/63/2019, v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. augusta pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu „Súbor majetku – peňažné pohľadávky, dlhodobý hmotný investičný majetok, zásoby“ patriacich do všeobecnej podstaty úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

1. Predmet predaja – „Súbor majetku – peňažné pohľadávky, dlhodobý hmotný investičný majetok, zásoby“ zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. SR č. 11/2020 dňa 17.01.2020.

2. V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj „Súbor majetku – peňažné pohľadávky, dlhodobý hmotný investičný majetok, zásoby“ uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu minimálne však za cenu rovnajúcu sa 50% súpisovej hodnote. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu súboru majetku ako celku.

3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa účasti v ponukovom konaní, vrátane obsahových náležitostí ponuky, stanoví správca v podmienkach verejného ponukového konania, ktoré si záujemcovia môžu vyžiadať na tel. č. správcu: 0903 242 700, prípadne e-mailom na adrese: peterpodolsky@hotmail.com , Adresa správcu : Stachanovská 52, 821 05 Bratislava. Úradné hodiny Pondelok –Piatok od 9.00 hod- 15.00 hod.

4. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ 37K/63/2019 – neotvárať“ najneskôr 14.10.2020 do 12:00 hod. na adresu kancelárie správcu Stachanovská 52, 821 05 Bratislava. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.

6. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať spať.

7. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 15.10.2020 o 12:00 hod. a to za prítomnosti minimálne jedného svedka.

8. Ponuka musí obsahovať: a) označenie záujemcu (u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb - meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), b) označenie predmetu kúpy c) návrh cenovej ponuky d) aktuálneho výpisu z obchodného registra nie starší ako 30 dní od doručenia ponuky, ak je záujemca zapísaný v obchodnom registri.

9. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od otvorenia obálok a svoje rozhodnutie oznámi každému záujemcovi písomne. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý ponúkne najvyššiu cenu pričom:

a) v 1. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku

b) v 2. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 75% súpisovej hodnoty majetku

c) v 3. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku

d) v 4. kole za najvyššiu ponuku

10. Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní zástupcovi príslušného orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk.

11. Správca písomne oznámi vybraného záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

12. Správca môže s víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúkanej kúpnej ceny.

13. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii si správca vyžiada záväzný pokyn príslušného orgánu s tým, že predloží konkrétnu ponuku príslušnému orgánu na posúdenie, so správou o priebehu speňažovania.