Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik
  IČO: 00009199
  - -
  91701  Trnava
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 194 z roku 2020 dňa 8.10.2020
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S1138
Text

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej len „Správca“) vyhlasuje: Prvé kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) na predaj časti podniku „ROZVODŇA“ – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T (ďalej len „Úpadca“), pozostávajúci najmä z nehnuteľného majetku, súčastí a pohľadávok, prípadne hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu. Súpisy majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2012 zo dňa 07.12.2012, v Obchodnom vestníku č. 148/2016 zo dňa 02.08.2016 a v Obchodnom vestníku č. 112/2020 zo dňa 12.06.2020.

Ide o nasledovné nehnuteľnosti a ich súčasti :

  1. Transformátor
 • TR1 ŠKODA, r.v.: 1981, 40kWh;

           Stavba rozvodne

 • bez súp. č., obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce, zapísaná na LV č. 2131 vydanom Správou katastra Trnava, ktorá je postavená na parc. č. 2176, register „C", druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 609m2, zapísaná na LV č. 1903 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2138/14, register „C", druh pozemku: zastavané plochy na nádvoria, výmera: 304m2, zapísaná na LV č. 2228 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2174/2, register „C", druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 67m2, obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce; (ďalej len „Stavba rozvodne“) vrátane jej technológie:

IIa. 110 kV rozvodňa pozostávajúca z:

 • 23 ks odpojovačov,
 • 7ks výkonných vypínačov 110kV
 • 1 ks transformátor;

IIb. 22 kV rozvodňa pozostávajúca z:

 • 64 ks odpojovače,
 • 20 ks vývodové odpojovače,
 • 25 ks výkonových vypínačov,
 • 40 ks kopky;

(ďalej len „Rozvodňa“).

Peňažné pohľadávky:

-           dlžník: Západoslovenská distribučná a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 3879/B (ďalej len „Západoslovenská distribučná a.s.“), nominálna hodnota sa v súčasnosti nedá stanoviť ani odhadom, pretože nie sú k dispozícii relevantné údaje o množstve dodanej elektrickej energie prostredníctvom zariadenia Rozvodne a nie sú k dispozícii relevantné údaje o rezervovanej kapacite.

(ďalej len ,,Pohľadávky”)

Všetky Nehnuteľnosti, ich súčasti, Pohľadávky, prípadne hnuteľné veci tvoria časť podniku Úpadcu určeného na predaj (ďalej aj ako „Časť podniku“).

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 1. kole verejného ponukového konania sa najnižšie podanie je najmenej 100 % znaleckej hodnoty znaleckými posudkami č. 1/2019 vypracovaný znalcom – Ing. Miroslav Vallo zo dňa 17.12.2019 na ocenenie Rozvodne a č. 10/2020 vypracovaný znalcom – Ing. Ján Piskla zo dňa 08.03.2020 na ocenenie Stavby rozvodne. Bližšie podrobnosti týkajúce sa Časti podniku, obhliadku Časti podniku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese: nano@akko.skv termíne do 15.10.2020.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Podniku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Trnavské automobilové závody, štátny podnik neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

 • návrh kúpnej ceny, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
 • doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a overená fotokópia živnostenského oprávnenia, alebo výpis z obchodného registra a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
 • ďalšie prípadné podmienky pre záujemcov na predloženie prevádzkových povolení podľa osobitných predpisov sa predkladajú po uplynutí lehoty na podanie záväznej ponuky pred nadobudnutím vlastníckeho práva k Časti podniku v prípade úspešného záujemcu.

Záväzné ponuky záujemcov musia byť Správcovi doručené do dňa 23.10.2020 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do sídla kancelárie Správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné, prípadne vykonať vyhodnotenie ponúk v neskoršom termíne (Záujemcovia neskladajú preddavok na kúpu Časti podniku v prípade úspechu úspešný záujemca zabezpečí zaplatenie kúpnej ceny podľa požiadaviek Správcu), prípadne vyhodnotiť iné ponuky záujemcov.

Mgr. Ing. Pavol Korytár

Správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze