Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2020 dňa 10.11.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.11.2020 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

IČO

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Wenzhou Maya trade Co., Ltd.

Daohang Road, Dongshan

168

Ruian City

325 200

-

Čínska ľudová republika

77 368,42 EUR

LawService Recovery, k.s., správca