Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik
  IČO: 00009199
  - -
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2020 dňa 27.11.2020
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S1138
Text

Aktualizácia súpisovej zložky majetku Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

Správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, IČO: 00 009 199, týmto v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení  (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciusúpisu všeobecnej podstaty podľa nasledovného.

Súpisovú zložku majetku, číslo zápisu aktualizuje o nasledovné súpisové zložky majetku.

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 56:

Byt č. 56, na 10. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 78 – Golianova ul. v Trnave, vchod č. 33, označenom súp. č. 6014, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 7130 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8399/70, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 520 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12026, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3843/415454 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3843/415454 na zastavanom pozemku parc. č. 8399/70, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 520 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12026 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 33.600,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 120a:

Byt č. 38 na 10. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – ul. T. Tekela v Trnave, vchod č. 7, označenom súp. č. 6480, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10596 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 5671/147, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000, vydaným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor a postavený na parc. č. 5671/96, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C, výmera 349 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zapísaný na LV č. 12021 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4934/296964 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4777/288120 na zastavanom pozemku parc. č. 5671/96, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 349 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12021 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 42.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 120b:

Byt č. 37, na 10. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – T. Tekela ul. v Trnave, vchod č. 7, označenom súp. č. 6480, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10596, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 5671/147, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor a postavený na parc. č. 5671/96, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 349 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12021, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7427/296964 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7228/288120 na zastavanom pozemku parc. č. 5671/96, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 349 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12021 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 57.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 126a:

Byt č. 23, na 2. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – Botanická ul. v Trnave, vchod č. 8, označenom súp. č. 5685, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10593 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 1635/109, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1010 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2750/662724 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 31.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 126b:

Byt č. 20, na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – Botanická ul. v Trnave, vchod č. 8, označenom súp. č. 5685, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10593, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 1635/109, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1010 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000 vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2750/662724  na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 287,22 Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 126c:

Byt č. 71 na 9. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – Botanická ul. v Trnave, vchod č. 9, označenom súp. č. 5685, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10593 vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 1635/109, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1010 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2750/662724 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 31.500,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 126d:

Byt č. 26, na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 117 – Botanická ul. v Trnave, vchod č. 8, označenom súp. č. 5685, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10593 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 1635/109, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1010 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 5000 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2750/662724  na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 31.500,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127a:

Byt č. 16, na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35– Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.900,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127b:

Byt č. 7, na 1. p. v bytovom dome – 35 b.j., Coburgova, vchod Coburgova 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 21.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127c:

Byt č. 8, na 2. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Tranava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3810/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3810/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3810/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 21.700,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127d:

Byt č. 10, na 2. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127e:

Byt č. 17, na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.900,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127f:

Byt č. 19, na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 na spoločných častiach, zariadeniach Bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3696/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.900,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127g:

Byt č. 21, na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 24.500,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127h:

Byt č. 28, na 4. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35– Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na spoločných častiach, zariadeniach Bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4495/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 24.000,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127i:

Byt č. 30, na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35– Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na spoločných častiach, zariadeniach Bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.900,- Eur

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 127j:

Byt č. 31, na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytová jednotka č. 35 – Coburgova ul. v Trnave, vchod č. 74, označenom súp. č. 2260, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, postavenom na parc. č. 8673/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na zastavanom pozemku, parc. č. 8673/1, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 706 m2, katastrálne územie Trnava, okres Tr nava, obec Trnava zápis na LV č. 10868 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1487/100000 na priľahlom pozemku parc. č. 8673/2, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 1602 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 10868, vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 11.900,- Eur