Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 231 z roku 2020 dňa 1.12.2020
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1690
Text

Správca: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako  správca úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651,oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné v pracovných dňoch nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, v čase od 09:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 16:00. Termín na nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 0901919180 alebo emailom: office@agbr.sk

V Bratislave, dňa 26.11.2020

JUDr. Vojtech Agner

správca konkurznej podstaty