Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/76/2009

VOKAS spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca VOKAS spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 35798106
  Mierová 54 / 0
  90044  Tomášov
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2020 dňa 18.12.2020
 • Spisová značka - súd 3K/76/2009
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/76/2009 S1211
Text

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 08 Bratislava ako správca konkurznej podstaty úpadcu VOKAS spol. s r.o., so sídlom Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106  v konkurznom konaní vedenom na OS BA I - sp.zn.: 3K/76/2009 týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

 

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu na adrese: Krížna 38, 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: jana@lenkova.sk

 

Poučenie správcu: Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate sú oprávenení do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§ 96 ods. 3 ZoKR). Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo, že nemá byť zaradená do zoznamu alebo, že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom správcom (§ 96 ods. 4 ZoKR).      

 

Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu