Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/9/2021

VLASŤ

 • Úpadca VLASŤ
  IČO: 42257344
  Miletičova 21 / 559
  82108  Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2021 dňa 15.4.2021
 • Spisová značka - súd 4K/9/2021
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/9/2021 S1799
Text

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.3.2021, sp. zn.: 4K/9/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62/2021 dňa 31.3.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava.  

V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adrese správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.

V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo  viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

 

Notification to foreign creditors

According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from March  24, 2021, file No. 4K/9/2021 published in Commercial Journal  No. 62/2021 on  March 31, 2021, the bankruptcy has been declared on the estate of debtor: VLASŤ, Identification Number: 42 257 344, with the seat at Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, Slovakia  (hereinafter only debtor).

According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.

According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.

Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence and the amount of the claim. Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as the exercise of the right to the court. The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal that he draws a schedule of payment.

If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic.

This creditor is obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by publishing it in the commercial journal only.

The creditor can not to change the application of the claim. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered application of the receivable to the trustee office.

Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this creditor from secured property.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca / bankruptcy trustee