Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 109 z roku 2021 dňa 8.6.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731 správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 zverejňuje oznámenie o preradení súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, a to konkrétne v časti súpisových zložiek majetku zapísaných do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 135/2020 zo dňa 15.07.2020 (K054947) identifikovaných v danom zverejnení v Obchodnom vestníku pod číslami súpisových položiek 1 – 6, 12, 22 – 23, 27, 37, 41 -42, 46 – 48, 50, 53, 61, 64 – 66, 69 – 75, 77 – 82, 84, 86, 91, 93 – 94.

LawService Recovery, k.s.