Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2021 dňa 16.7.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“ (predtým: CBA Slovakia, a.s.), so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 (ďalej len „Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“) si týmto dovoľuje oznámiť výpredaj hnuteľných vecí spoločnosti Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, ktoré podliehajú konkurznému konaniu a ktoré sú zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, súpis ktorých bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 34/2020 zo dňa 19.02.2020 (K015766), v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020 (K0016250), Obchodnom vestníku č. 41/2020 zo dňa 28.02.2020 (K019051), Obchodnom vestníku č. 49/2020 zo dňa 11.03.2020 (K019051), v Obchodnom vestníku č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020 (K022909) a v Obchodnom vestníku č. 195/2020 zo dňa 09.10.2020 (K074018) (ďalej len „Hnuteľné veci“).

Hnuteľné veci sú tvorené najmä materiálnym a technickým vybavením predajní Úpadcu (chladničky, mrazničky, regálové systémy, nábytok, nákupné košíky, pokladne, vitríny, knižnice, mobilné telefóny a pod.).

Hnuteľné veci sa speňažujú formou priameho predaja, kedy záujemca na základne osobnej obhliadky predloží ponuku na konkrétnu časť Hnuteľných vecí.

Hnuteľné veci sú uskladnené v areáli, ktorý sa nachádza na adrese Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec. Areál je prístupný cez pracovné dni v čase od 09:00 do 16:00, pričom záujemcovia o obhliadku sú povinní sa nahlásiť vopred telefonicky na +421910 961 593 alebo e-mailom na hudecova.kackavkonkurze@gmail.com