Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 89 z roku 2022 dňa 10.5.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

V konkurznej veci úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.05.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze