Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2022 dňa 26.5.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len "Úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR"), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávok podľa ustanovenia § 32 ods. 7 a 11 ZoKR.

Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

IBAN: SK80 0200 0000 0046 0497 1754

BIC kód: SUBASKBX

Vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Variabilný symbol: zložený z čísla konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.05.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.