Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2022 dňa 26.5.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522(ďalej len „Úpadca") týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline, sp. zn.: 1K/2/2022, zo dňa 16.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty trustee of the debtor 888 s.r.o, address: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovak republic, ID No. 50 299 522 (hereinafter only „Debtor“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 1K/2/2022 dated on May 16th 2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 98/2022 dňa 23.05.2022. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 98/2022 on May 23th 2022. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej  a vyššie len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Žiline, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania 1K/2/2022 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Mária Kadáková, správca, Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EU) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter and above only „the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak republic, to the No. 1K/2/2022and in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Maria Kadakova, trustee, Hurbanova 243/1, 014 01 Bytca, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EU) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the debtor.

Mgr. Mária Kadáková, správca/trustee