Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2022 dňa 13.6.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, zn. správcu S1531 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), v zmysle ustanvenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 06.09.2022 (utorok) o 10:00 hod. v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom, Prezentačná miestnosť, prízemie vľavo, na adrese Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:20 hod.

Program schôdze (predmet rokovania):

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene Správcu

5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZoKR, ktoré sa uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.

V Dubnici nad Váhom, dňa 08.06.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.