Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2022 dňa 11.7.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi boli doručené:

A. dňa 04.07.2022 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Zuzana Kasalová, A. Kmeťa 530/2, Bánovce nad Bebravou, a to: 1. prihlásená suma 3988,61 Eur, 2. prihlásená suma 0 Eur, 3. prihlásená suma 100,02 Eur, 4. prihlásená suma 561,76 Eur, 5. prihlásená suma 568,84 Eur, 6. prihlásená suma 564,46 Eur, 7. prihlásená suma 775,44 Eur, 8. prihlásená suma 774,81 Eur, 9. prihlásená suma 778,35 Eur, 10. prihlásená suma 694,70 eur;

B. dňa 06.07.2022 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Zuzana Krupová, č. 306, Krásna Ves, Slovensko, a to: 1. prihlásená suma 4805,92 Eur, 2. prihlásená suma 0 Eur, 3. prihlásená suma 0 Eur, 4. prihlásená suma 585,93 Eur, 5. prihlásená suma 849,88 Eur, 6. prihlásená suma 961,44 Eur, 7. prihlásená suma 989,85 Eur, 8. prihlásená suma 935,06 Eur, 9. prihlásená suma 953,62 Eur, 10. prihlásená suma 860,72 eur;

ktoré boli správcom zapísané do zoznamu pohľadávok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.07.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.