Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2022 dňa 12.7.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Mgr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola doručená dňa 07.07.2022 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Alena Ašverusová, Topoľová cesta 1042/18, Chynorany, a to: 1. prihlásená suma 3031,37 Eur, 2. prihlásená suma 0 Eur, 3. prihlásená suma 0 Eur, 4. prihlásená suma 0 Eur, 5. prihlásená suma 530,45 Eur, 6. prihlásená suma 530,10 Eur, 7. prihlásená suma 434,01 Eur, 8. prihlásená suma 567,70 Eur, 9. prihlásená suma 607,94 Eur, 10. prihlásená suma 535,03 Eur,

ktoré boli správcom zapísané do zoznamu pohľadávok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 007.07.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.