Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 143 z roku 2022 dňa 26.7.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

gr. Xénia Hofierková, S1531, správca, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s., so sídlom Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO 34 142 568 (ďalej len „Úpadca“), ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38K/7/2022, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení do 16.07.2022, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola doručená dňa 12.07.2022 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Katarína Utekalová, Svätoplukova 1154/6, Bánovce nad Bebravou, Slovensko, a to: 1. prihlásená suma 259,60 Eur, 2. prihlásená suma 517,68 Eur, 3. prihlásená suma 485,42 Eur, 4. prihlásená suma 510,12 Eur, 5. prihlásená suma 526,55 Eur, 6. prihlásená suma 622,63 Eur, ktoré boli v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.07.2022, publikované v Obchodnom vestníku č. 139/2022 zo dňa 20.07.2022, zapísané do zoznamu pohľadávok.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.07.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.