Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2022 dňa 1.8.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Doručovanie zahraničnému veriteľovi podľa ustanovenia § 29 ods. 8 ZoKR:
 

Adresát:

Branislav Maukš

Na Výšine 310

Mladá Boleslav – Bradlec

Česká republika

 

Doručované podľa § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z.

 

Spisová značka: 38K/7/2022 S1531

Číslo konania: 38K/7/2022

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.07.2022

 

Vec:    Oznámenie o popretí pohľadávky/pohľadávok správcom

Vážený veriteľ,

v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Deff Team s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412, v mene ktorého koná likvidátor Lucia Ferancová, trvale bytom 900 86 Jablonec 370, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568  (ďalej len „Úpadca“), bol na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38K/7/2022-187 zo dňa 27.04.2022, publikované v Obchodnom vestníku č. 84/2022 zo dňa 03.05.2022, právoplatné dňa 20.05.2022, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Súčasne som bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu.

Týmto Vám v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ako správca Úpadcu oznamujem popretie Vami prihlásenej pohľadávky/pohľadávok správcom v rozsahu, ktorý je uvedený v zozname pohľadávok  v registri úpadcov na stránke www.ru.justice.sk.

Podľa odseku 9 vyššie citovaného ustanovenia Zákona, veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

S pozdravom

Mgr. Xénia Hofierková

správca (č. S1531) úpadcu: ZORNICA BANKO FASHION a.s.