Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001  Žilina
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2022 dňa 4.8.2022
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, správca úpadcu TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54909/L, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas tohto konania nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. v kancelárii správcu na ulici Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina. Správca však vzhľadom na aktuálnu situáciu preferuje elektronickú komunikáciu, vrátane poskytovania elektronickej súčinnosti dokumentov zo správcovského spisu. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s navrhovaným termínom nahliadnutia, resp. žiadosti o zaslanie požadovaných dokumentov a podaní informácií možno podávať poštou na vyššie uvedenú adresu správcu alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty: sekretariat@legaladvisor.sk.

S úctou

 

JUDr. Erik Končok, správca