Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001  Žilina
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2022 dňa 4.8.2022
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

Oznámenie o možnosti poprieť pohľadávku

 

Ako správca konkurznej podstaty vyššie uvedeného úpadcu týmto zverejňujem v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nasledovné oznámenie:

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu č. 20271449/6500, IBAN: SK2565000000000020271449 bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

S úctou

 

JUDr. Erik Končok, správca