Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001  Žilina
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2022 dňa 4.8.2022
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000.

 

Vážený zahraničný veriteľ

Dear foreign Creditor

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467 (ďalej len „Úpadca“), Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3K/10/2022 zo dňa 26.07.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

 

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated as of May 29, 2000, I am obligated to inform you, as the bankruptcy trustee, that under the resolution of the District Court Žilina No. 3K/10/2022 dated 26.07.2022, it was declared the bankruptcy procedure on the debtor TNŽ, s.r.o., with business address at: Horný val 8/17, 010 01 Žilina, ID Nb.: 36 469 467 (hereinafter referred to as the „Debtor“).

 

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2022 dňa 01.08.2022.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin Nb. 147/2022 dňa 01.08.2022.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu (Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení) prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení).

 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred to as the „BRA”)

if it is a foreign creditor according to a special regulation (Article 2 paragraph 12 of Regulation (EU) No. 2015/848 as amended) the application is submitted to the the bankruptcy trustee electronically using a form intended for that according to a special regulation (Article 55 of Regulation (EU) No. 2015/848 as amended).

 

 

Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

 

The application must be delivered to the bankruptcy trustee within the basic application period within 45 days from the declaration of bankruptcy. If the proposal is submitted by the debtor's representative, the proposal must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing a claim in bankruptcy, which must be authorized by the debtor, otherwise it will not be considered.

 

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej  pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form  include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgment form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

 

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

 

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

 

S pozdravom

Best Regards

 

JUDr. Erik Končok, správca

JUDr. Erik Končok, bankruptcy trustee