Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/10/2022

TNŽ, s.r.o.

 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001  Žilina
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2022 dňa 4.8.2022
 • Spisová značka - súd 3K/10/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/10/2022 S1242
Text

JUDr. Erik Končok, konkurzný správca úpadcu TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR prvú schôdzu veriteľov na deň 03.11.2022 o 10.00 hod. v sídle správcu na ul. Vojtecha Tvrdého 793/21, v Žiline.

Program schôdze:

1. Prezentácia

2. Otvorenie schôdze

3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

5. Voľba veriteľského výboru podľa § 33 ZKR a § 37 ods. 1 ZKR

6. Rôzne

7. Záver

 

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou, resp. poverením veriteľa na zastupovanie a dokladom totožnosti.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. 

 

Preventívno – bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19

Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 upozorňuje účastníkov schôdze, že sú povinní sa riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID – 19.

S úctou

JUDr. Erik Končok, správca