Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 152 z roku 2022 dňa 8.8.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

1. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 496:

p. č.Typ majetkuPodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]
1Byt a nebytový priestorOddelená podstata: 1. Slovenská republika - Daňový úrad Trenčínnebytový priestor v stavbe súp. č. 2601, umiestnenej na pozemku CKN 2478/3 o výmere 431m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, číslo nebyt. priestoru: 1, vchod: 0, poschodie: prízemie, druh nebytového priestoru: iný nebytový priestor, zapísaný v Liste vlastníctva č. 5276 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, na adrese Textilná 4, 957 12  Bánovce nad Bebravou, Slovensko,  podiel na spol. častiach, spol zariadeniach, na príslušenstva, na pozemku a na priľahlom pozemku: 430/711120 000,00 €
 SPOLU  

120 000,00 €

Dôvod zapísania: § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov

__________________________________________________________________________________________

2. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.:, č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 320 až 344:

p. č.Typ majetkuPodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]
1PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 13202 m2, List vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,  Slovensko542 470,18 €
2PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 35 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko1 438,15 €
3PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko1 232,70 €
4PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/23, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1154 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko47 417,86 €
5PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/24, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 929 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko38 172,61 €
6PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/25, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 379 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko15 573,11 €
7PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2477/34, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko739,62 €
8PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2480, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1454 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko59 744,86 €
9PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2484, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 606 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko24 900,54 €
10PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2494, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 139 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko5 711,51 €
11PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2497/1, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 1211 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko49 759,99 €
12PozemokOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2497/24, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 171 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko7 026,39 €
13StavbaOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2480, popis stavby: Admin.budova, oč.15, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou898 805,08 €
14StavbaOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2477/4, popis stavby: trafostanica, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou8 548,34 €
15StavbaOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2494, popis stavby: trafostanica, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou64 979,29 €
16StavbaOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2484, popis stavby: garáže, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou58 564,02 €
17StavbaOddelená podstata: 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2477/5, popis stavby: VRS plynu, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou5 000,00 €
 SPOLU  1830084,25 €

Dôvod zapísania: § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov

________________________________________________________________________________________

3. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 88, a veriteľa Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 320 až 344

p. č.Typ majetkuPodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]
1PozemokOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.pozemok CKN 2479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2611 m2, zapísaný v Liste vlastníctva č. 970, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, Slovensko107285,99 €
2Peňažná pohľadávkaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.FA 012022 z 21.06.2022,  splatná do 06.07.2022, v sume 48,44 EUR, za nájom nebytových priestorov 12/2021, veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 4249950048,44 €
3Peňažná pohľadávkaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.FA 022022 z 21.06.2022, splatná do 15.07.2022, v sume 290,64 EUR, za nájom nebytových priestorov 01/2022 - 06/2022, veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500290,64 €
4Peňažná pohľadávkaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.FA 214011093 splatná do 22.03.2021, v sume 32400,- EUR, za dodaný tovar, veriteľ: Possidentes s.r.o., Tallerova 4, 811 02  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO:  52 268 28432 400,00 €
5Peňažná pohľadávkaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.FA 214011094 splatná do 22.03.2021, v sume 20228,95,EUR, za dodaný tovar, veriteľ: Possidentes s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 268 28420 228,95 €
 SPOLU  

160254,02 €

Dôvod zapísania: § 67 ods. 1, písm. a) (súpisové položky 1., 4. a 5.) a § 67 ods. 1, písm. b) (súpisové položky 2. a 3.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov

_________________________________________________________________________________________

4. Súpis oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 88:

p. č.Typ majetkuPodstataNázovSúpisová hodnota [EUR]
1StavbaOddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2479, popis stavby: učňovské stredisko, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou1241081,12 €
 SPOLU  1241081,12 €

Dôvod zapísania: § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov

V Dubnici nad Váhom, dňa 03.08.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION, a.s.