Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 156 z roku 2022 dňa 12.8.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

7. Peňažná pohľadávka

Označenie dlžníka: Šarlota Hupková

Suma pohľadávky istina: 12.500,- Eur

Suma pohľadávky príslušenstvo: 0,- Eur

Právny dôvod vzniku pohľadávky: zmluvná pokuta za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa ust. 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov voči konateľovi úpadcu

Deň zapísania do súpisu: 09.08.2022

Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 12.500,- Eur

Poznámka: bez poznámky

 

V Bytči, dňa 09.08.2022

Mgr. Mária Kadáková, správca