Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4 / 0
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2022 dňa 9.9.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 127/R

Spis. zn. konkurzného konania: 38K/7/2022 S1531

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PRVÉHO VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

ktoré sa konalo dňa 06.09.2022 v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom, Prezentačná miestnosť, prízemie vľavo, na adrese Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, so začiatkom o 11.30 hod., za osobnej účasti Mgr. Xénie Hofierkovej, správcu

 

Program:

1. Prezentácia členov veriteľského výboru

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Záver

1. Prezentácia členov veriteľského výboru

Prítomní členovia:

 1. Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 807 484, zast. JUDr. Alena Gajdošová
 2. Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01  Trenčín, IČO: 424995000013, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., na základe poverenia Ing. Lívia Štulajterová
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónská cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, zast. JUDr. Mária Veselá

Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru. Správca konštatuje, že na základe prezenčnej listiny sú prítomní všetci 3 členovia veriteľského výboru označení vyššie. Zoznam prítomných členov veriteľského výboru – prezenčná listina - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Správca konštatuje, že členovia veriteľského výboru boli v súlade s § 38 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zvolaní v zákonnej lehote na prvé zasadnutie veriteľského výboru po ukončení prvej schôdze veriteľov.

Správca konštatuje, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s ust. § 38 ods. 2 Zákona uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina členov veriteľského výboru. Správca konštatuje, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 Zákona na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, čo v danom prípade predstavuje 2_ hlasy.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby si v súlade s ust. § 38 ods. 1 Zákona zvolili spomedzi seba predsedu veriteľského výboru, ktorý bude ďalej riadiť činnosť veriteľského výboru.

Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru, veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 807 484, a hlasovali nasledovne:

Za: 3 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie: Členovia veriteľského výboru volia za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru, veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 807 484.

Nakoľko si členovia veriteľského výboru zvolili spomedzi seba predsedu veriteľského výboru, správca odovzdal vedenie zasadnutia veriteľského výboru predsedovi veriteľského výboru.

3. Záver

Členovia veriteľského výboru sa dohodli na zvolávaní schôdze podľa potreby. Pozvánky budú zasielané e-mailom na emailové adresy predložené správcovi. Súčasne sa členovia veriteľského výboru dohodli, že vzájomná komunikácia medzi členmi veriteľského výboru bude prebiehať e-mailom na e-mailové adresy skôr predložené správcovi.  

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Zasadnutie ukončené o 12,00 hod

Zápisnicu spísal: Mgr. Xénia Hofierková, správca

 

Predseda veriteľského výboru:                               Zapisovateľ:                             

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.09.2022                 V Dubnici nad Váhom, dňa 06.09.2022

 

_______________________________________               _______________________________________

Sociálna poisťovňa                                                  Mgr. Xénia Hofierková 

JUDr. Alena Gajdošová                                           správca (č. S1531)

                                                                                úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s.

                                                                                v konkurze

 

Prezenčná listina z prvého zasadnutia veriteľského výboru

konanom dňa 06.09.2022 v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom, Prezentačná miestnosť, prízemie vľavo, na adrese Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, so začiatkom o 11,30 hod., za osobnej účasti Mgr. Xénie Hofierkovej, správcu

Spis. značka:                          38K/7/2022 S1531

Označenie úpadcu:

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 142 568  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 127/R

 

 

Por. č.

 

 

Označenie člena veriteľského výboru

 

 

Podpis

1.

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 807 484, zast. JUDr. Alena Gajdošová

 

 

2.

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01  Trenčín, IČO: 424995000013, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., na základe poverenia Ing. Lívia Štulajterová

 

 

3.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónská cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, zast. JUDr. Mária Veselá